Chuyên mục Luật Cư trú: Mục đích xây dựng Thông tư 57/2021/TT-BCA

14:14 15/06/2022

Thông tư 57/2021/TT-BCA, ngày 15-5-2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú được xây dựng nhằm đạt được các mục đích sau:

Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 61/2014/TT-BCA ngày 20-11-2014 của Bộ Công an quy định về Quy trình đăng ký cư trú bảo đảm tiến độ, chất lượng. Đồng thời, phù hợp với quy định của Luật Cư trú năm 2020, Luật CCCD năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Cư trú, các văn bản pháp luật có liên quan để đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác, đảm bảo công khai, minh bạch, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện chủ trương hiện đại hóa và đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến công tác đăng ký cư trú; bảo đảm tốt hơn nữa tính công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân thực hiện việc đăng ký cư trú; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về cư trú.

 Kế thừa những quy định còn phù hợp, bổ sung những nội dung mới, đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống văn bản quy định trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú, CCCD và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Để đạt được mục đích trên, Thông tư được xây dựng dựa trên 3 quan điểm trọng tâm, xuyên suốt sau:

Bảo đảm phù hợp với quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư nói chung, quản lý cư trú nói riêng.

Đổi mới phương thức quản lý trên cơ sở ứng dụng có hiệu quả thành tựu khoa học, công nghệ, bảo đảm tính khoa học, công khai, minh bạch và thuận tiện trong đăng ký, quản lý cư trú.

 Thể chế hóa các quy định được giao hướng dẫn trong Luật Cư trú năm 2020; bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông