Chuyên mục Luật Cư trú: Thông tư số 57/2021/TT-BCA gồm 6 Chương, 22 Điều

14:14 15/06/2022

Thông tư số 57/2021/TT-BCA gồm 6 Chương, 22 Điều, có một số nội dung mới, sửa đổi, bổ sung so với Thông tư số 61/2014/TT-BCA ngày 20 -11-2014 như sau:

Chương 1: Những quy định chung, gồm 4 Điều (từ Điều 1 đến Điều 4), quy định về: Phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; nguyên tắc thực hiện quy trình đăng ký cư trú; quản lý, sử dụng phần mềm quản lý cư trú trong quy trình đăng ký cư trú.

Chương II: Trình tự tiếp nhận hồ sơ và xác minh về cư trú, gồm 03 Điều (từ Điều 5 đến Điều 7), quy định về: Trình tự tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký cư trú; trình tự tiếp nhận hồ sơ từ Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú; xác minh về cư trú.

Chương III: Trình tự giải quyết đăng ký thường trú, cấp xác nhận thông tin về cư trú, gồm 6 Điều (từ Điều 8 đến Điều 13), quy định về: Trình tự giải quyết đăng ký thường trú; trình tự xóa đăng ký thường trú; trình tự giải quyết tách hộ; trình tự giải quyết điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; trình tự cấp xác nhận thông tin về cư trú; chuyển hồ sơ vào tàng thư hồ sơ cư trú.

 Chương IV: Trình tự giải quyết đăng ký tạm trú,  gia hạn tạm trú, thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng, gồm 5 Điều (từ Điều 14 đến Điều 18), quy định về: Trình tự giải quyết đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú; trình tự xóa đăng ký tạm trú; trình tự tiếp nhận thông báo lưu trú; trình tự tiếp nhận khai báo tạm vắng; trình tự tiếp nhận khai báo thông tin cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú.

Chương V: Trình tự hủy bỏ đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gồm 2 Điều (từ Điều 19 đến Điều 20), quy định về: Hủy bỏ đăng ký thường trú, hủy bỏ đăng ký tạm trú.

Chương VI: Tổ chức thực hiện, gồm 2 Điều (từ Điều 21 đến Điều 22), quy định về: Hiệu lực thi hành; trách nhiệm thi hành.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích