Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần IV Thông tư số 18/2018/TT-BCA: Quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, tiền chất thuốc nổ, CCHHT

17:56 31/01/2023

Tại Điều 3, Chương II, Thông tư số 18/2018/TT-BCA, ngày 15-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Công an, quy định rõ về các biểu mẫu sử dụng trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ bao gồm:

1. Giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ (Mẫu VC1).

2. Giấy phép trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC2).

3. Giấy phép mua vũ khí, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC3).

4. Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Mẫu VC4).

5. Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC5).

6. Giấy phép sửa chữa vũ khí, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC6).

7. Giấy phép vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC7).

8. Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Mẫu VC8).

9. Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC9).

10. Giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng (Mẫu VC10).

11. Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ (Mẫu VC11).

12. Giấy xác nhận đăng ký động vật nghiệp vụ (Mẫu VC12).

13. Thông báo xác nhận khai báo vũ khí thô sơ (Mẫu VC13).

14. Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ  (Mẫu VC14).

15. Chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC15).

16. Giấy đăng ký tiếp nhận vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Mẫu VC16).

17. Báo hiệu phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ (Mẫu VC17).

18. Biên bản kiểm tra vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC18).

19. Biên bản tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC19).

20. Biên bản thanh lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC20).

21. Biên bản tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC21).

22. Bản phân loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được tiếp nhận, thu gom (Mẫu VC22).

23. Báo cáo thống kê tình hình, kết quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC23).

24. Sổ đăng ký vũ khí, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC24).

25. Sổ quản lý vũ khí thô sơ (Mẫu VC25).

26. Sổ tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC26).

27. Sổ giao, nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Mẫu VC27).

28. Bảng tổng hợp báo cáo thực lực vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VC28).

29. Sổ tổng hợp trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VC29).

30. Sổ đăng ký kiểm tra kỹ thuật vũ khí (VC30).

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông