Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Các trường hợp tiến hành thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ

08:51 18/08/2022

Tại Điều 10, Chương I, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã quy định rõ các trường hợp tiến hành thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ cụ thể như sau:

a) Vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ trang bị cho cơ quan, tổ  chức, doanh nghiệp được thu hồi trong 3 trường hợp sau đây:

- Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp giải thể, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập;

- Vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ không còn nhu cầu sử dụng, hết hạn sử dụng hoặc không còn khả năng sử dụng;

- Không thuộc đối tượng được trang bị theo quy định của Luật này. 

b) Giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ  đã cấp cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được thu hồi trong 4 trường hợp sau đây:

- Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 10 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí,  vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Vũ khí, công cụ hỗ trợ bị mất;

- Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, sửa chữa vũ khí, vật  liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ giải thể, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất,  sáp nhập;

- Giấy phép, giấy xác nhận cấp không đúng thẩm quyền.

c) Giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ đã cấp cho cá nhân được thu hồi trong trường hợp chuyển công tác khác, nghỉ hưu, thôi việc hoặc không còn đủ điều kiện theo quy định.

Cơ quan quản lý trực tiếp có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận, chứng chỉ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp.

d) Giấy phép, giấy chứng nhận về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đã cấp cho tổ chức, doanh nghiệp được thu hồi trong  5 trường hợp sau đây:

- Tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng vật  liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ giải thể, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; 

- Chấm dứt hoạt động về vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ;

- Không bảo đảm điều kiện về sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ theo quy định của Luật này; không  đáp ứng đầy đủ hoặc không thực hiện đúng nội dung quy định trong giấy phép,  giấy chứng nhận; 

- Giấy phép, giấy chứng nhận cấp không đúng thẩm quyền; 

- Không tiến hành kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trong thời gian 06 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh.

đ) Giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử  dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ bị hư hỏng, hết hạn sử  dụng phải giao nộp cho cơ quan có thẩm quyền đã cấp để được cấp lại, cấp đổi. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích