Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 14.389,55 tỷ đồng

19:03 18/01/2018

Năm qua, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố ước đạt 14.389,55 tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch, tăng 2,05% so với cùng kỳ năm 2016.

 Đàn gia cầm đạt gần 7,7 triệu con

Trong đó, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 10.261,7 tỷ đồng, giảm 0,03% (trồng trọt: 4.864,8 tỷ đồng, giảm 0,74%; chăn nuôi đạt: 5.000,4 tỷ đồng, tăng 0,34%; dịch vụ đạt: 396,5 tỷ đồng, tăng 4,34% so với cùng kỳ); lâm nghiệp đạt 43,5 tỷ đồng, tăng 16,94%; giá trị sản xuất thuỷ sản đạt 4.084,35 tỷ đồng, tăng 7,53%.

Toàn thành phố đã gieo trồng 100.212,3 ha cây các loại (cây hàng năm 93.247,8 ha; cây lâu năm 6.964,5 ha); 72.243,1 ha lúa, giảm 1.822,6 ha và bằng 97,53% so với năm 2016. Đáng chú ý, diện tích rau, các loại cây trồng khác đạt  21.004,7 ha, tăng 24,9% so với cùng kỳ. Theo đó, sản lượng lương thực quy ra thóc ước đạt 445.492,2 tấn, bằng 95,4%, sản lượng rau các loại đạt 319.090,3 tấn, tăng 3,48% so với năm 2016.      

Đối với chăn nuôi, tổng đàn gia súc trên địa bàn thành phố có xu hướng giảm, đàn gia cầm tăng nhẹ. Cụ thể, đàn trâu ước đạt 5.635 con, bằng 90,86%; đàn bò 13.260 con, bằng 98,36%; đàn lợn 461.412 con, bằng 97,94%. Riêng đàn gia cầm đạt 7.688,8 nghìn con, tăng 0,99% so với năm 2016. Sản lượng thịt hơi các loại ước đạt 117.523,44 tấn, giảm 0,9% so với cùng kỳ; trứng gia cầm đạt 292 triệu quả, tăng 1,45% so với cùng kỳ...

 KC

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông