Hiến pháp thể hiện ý Đảng, lòng dân

16:28 29/11/2013

Sáng 28-11, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và dự thảo Nghị quyết về thi hành Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2013).

Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp
Đại biểu Quốc hội ấn nút biểu quyết thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp

Báo cáo khẳng định: Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến, đã phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Về Lời nói đầu đã phản ánh được sự hào hùng của dân tộc và những mốc lịch sử quan trọng, thành quả nổi bật của cách mạng, thể hiện ý chí, quyết tâm của nhân dân, thể chế hóa Cương lĩnh của Đảng; kế thừa các bản Hiến pháp trước đây, xây dựng thi hành và bảo vệ Hiến pháp, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, tuyệt đại đa số ý kiến đều tán thành quy định về vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng, nêu tại Điều 4 của dự thảo. Một số ý kiến đề nghị quy định Đảng ta là Đảng cầm quyền, là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội, như đã thể hiện trong Cương lĩnh năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2001). Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp cho rằng: Quy định như dự thảo là kế thừa quy định tại Điều 4 - Hiến pháp 1992, khẳng định tính lịch sử, tính tất yếu khách quan sự lãnh đạo của Đảng đối với quá trình cách mạng, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Dự thảo đã bổ sung quy định về bản chất của Đảng: “Đảng cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc; lấy chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”.
Dự thảo cũng đã bổ sung vào Điều 4, quy định trách nhiệm của Đảng: “Phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về quyết định của mình. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Báo cáo cũng đã tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu về các nội dung trong dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992: Về quyền con người; quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; về kinh tế thị trường định hướng XHCN và các thành phần kinh tế; về vấn đề thu hồi đất; về chính quyền địa phương…
Với 486 đại biểu nhấn nút tán thành (chiếm 97,59% tổng số đại biểu), các đại biểu đã thông qua toàn văn dự thảo Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2013), gồm 11 chương, 120 điều (giảm 1 chương, 27 điều so với Hiến pháp năm 1992).
Đồng thời, với 491 đại biểu nhấn nút tán thành (chiếm 98,59% tổng số đại biểu), các đại biểu đã thông qua Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013).   
Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Bản Hiến pháp sửa đổi vừa được thông qua có một ý nghĩa hết sức quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh và đối ngoại, đảm bảo cho sự phát triển của đất nước. Bản Hiến pháp đã được chuẩn bị công phu, triển khai lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân trong  2 năm qua. Tại các kỳ họp của trung ương và Bộ Chính trị đều đã đưa ra ý kiến và được tiếp thu đầy đủ. Với tinh thần khiêm tốn, cầu thị, Quốc hội cũng đã tiếp thu tinh hoa, trí tuệ từ nhân dân, thông qua các đại biểu Quốc hội nêu ý kiến tại nghị trường. Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh: Mặc dù còn có những ý kiến khác nhau nhưng Hiến pháp được thông qua có được sự đồng thuận cao nhất. Đây là thời khắc lịch sử và bản Hiến pháp mới đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân.
Hôm nay, 29-11, Quốc hội dự kiến sẽ họp phiên bế mạc với phần biểu quyết thông qua Luật đất đai (sửa đổi); biểu quyết thông qua các nghị quyết của Quốc hội tại kỳ họp và một số nội dung quan trọng khác. 

TK


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông