Liên đoàn Lao động thành phố: Thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

21:07 02/11/2020

Chiều 2-11, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đào Thị Huyền chủ trì buổi làm việc

Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, thể hiện tiếng nói, vai trò của người lao động trong tham gia với Đảng về những vấn đề xây dựng, hoạch định đường lối, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá Dự thảo văn kiện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học, đầy đủ;  phần đánh giá bao quát hết các thành tựu Đảng ta đạt được trong thời gian vừa qua; trong văn kiện đã có những định hướng phát triển trong thời gian tới, xong các đại biểu  cũng đề xuất kiến nghị với Đảng và nhà nước thể chế hóa quan điểm, chủ trương thành cơ chế, chính sách cụ thể về thiết chế văn hóa để nâng cao đời sống cho người lao động.

Đại diện công đoàn ngành giáo dục tham gia ý kiến

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; chỉ đạo kiểm tra các doanh nghiệp trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ, các hoạt động đối thoại, thương lượng; quan tâm bồi dưỡng nâng cao trình độ, chính trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc…trong đó đầu tư mạnh hơn cho công tác đào tạo, đào tạo lại và nâng cao trình độ học vấn chuyên môn; tập trung chỉ đạo các cấp ủy thành lập các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, tuyển chọn, bồi dưỡng sử dụng cán bộ xuất thân từ công nhân.

Bên cạnh đó, một số đại biểu tham dự có ý kiến đề nghị kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ tài nguyên môi trường, hệ sinh thái tự nhiên; định hướng, quản lý tốt sự ra đời, hoạt động của các tổ chức người lao động tại doanh nghiệp ngoài tổ chức công đoàn hiện nay; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược; tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông