Nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin đất đai cho người dân

16:07 04/07/2014

Việc bổ sung một số quy định trong Luật đất đai 2013 nhằm khẳng định công tác quản lý nhà nước về đất đai cần thiết phải được triển khai cả chiều sâu và chiều rộng. Luật cũng quy định trách nhiệm của nhà nước về đất ở, đất sản xuất đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể tại điều 27: Nhà nước có chính sách về đất ở, đất sinh hoạt chung của cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế của từng vùng; có chính sách tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất nông nghiệp ở nông thôn có đất để sản xuất nông nghiệp.

Còn tại điều 28 Luật quy định về trách nhiệm của nhà nước trong việc cung cấp thông tin đất đai cho người dân. Theo đó, nhà nước có các trách nhiệm cụ thể sau đây: Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân; công bố kịp thời, công khai thông tin thuộc hệ thống thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân, trừ những thông tin thuộc bí mật theo quy định của pháp luật; thông báo quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp; cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong quản lý, sử dụng đất đai có trách nhiệm tạo điều kiện, cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Đây là những quy định rất quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao nhu cầu về thông tin đất đai để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau của các tổ chức và cá nhân.

KO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích