Phổ biến nhanh kết quả Hội nghị trung ương 10 (khoá X)

15:36 15/07/2009

Chiều 14-7, Ban Thường vụ Thành uỷ triệu tập hội nghị cán bộ chủ chốtthành phố nghe Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Nguyễn VănThuận thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 10 (khoá X) của Ban Chấphành Trung ương Đảng.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Ông Nguyễn Văn Thuận tập trung giới thiệu nội dung và tinh thần cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó đi sâu phân tích về kết quả và một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực hiện Cương lĩnh năm 1991 của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Thuận cũng dành nhiều thời gian phân tích về đặc điểm tình hình thế giới, trong nước do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu và giới thiệu sâu về nội dung sửa đổi, bổ sung Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ tiến lên Chủ nghĩa xã hội; về các tiêu chí xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011-2020); về vai trò của khoa học – công nghệ và giáo dục – đào tạo đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước…


TRẦN PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông