Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

09:39 04/10/2022

Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra một “không gian chiến lược mới”, “vùng lãnh thổ đặc biệt” - đó là không gian mạng. Thực tiễn cho thấy, không gian mạng đã trở thành một môi trường chủ yếu, không thể thiếu trong triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách, quan hệ đối ngoại, duy trì hoạt động kinh tế - xã hội, mang lại những lợi ích to lớn, đóng góp quan trọng vào việc đổi mới tư duy và sự phát triển của quốc gia trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.
Ngày 16/02/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao – CATP Hải Phòng được thành lập; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tuy nhiên, không gian mạng đã và đang được các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước không ngừng lợi dụng vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam với các âm mưu và thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm, như: tạo lập các tài khoản cá nhân mạng xã hội mạo danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, người đứng đầu chính quyền các cấp, mạo danh người nổi tiếng; chỉnh sửa các thông số kỹ thuật của tập tin thời gian để đăng tải tin giả, tin sai sự thật nhằm dẫn dắt dư luận; lợi dụng các sự kiện nóng”, các “vấn đề thu hút sự quan tâm của xã hội” để tạo dựng thông tin giả mạo, đánh lừa dư luận…

Ngày 22/10/2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết xác định đây là nội dung cơ bản của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Công an thành phố Hải Phòng luôn xác định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Trước những thách thức của thời đại mới, ngày 16-2-2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng đã được thành lập với chức năng, nhiệm vụ tham mưu lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Ngay sau khi thành lập, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng ổn định tổ chức và hoạt động hiệu quả trên các mặt công tác. Trong đó xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nhiệm vụ trọng tâm.

Bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác của đơn vị đã đạt được những hiệu quả nhất định, như: chủ động nắm tình hình các hành vi đăng tải thông tin xấu, độc trên không gian mạng; tăng cường công tác theo dõi, rà quét thông tin trên mạng xã hội, kịp thời phát hiện, tổ chức đấu tranh và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trên địa bàn có hành vi phát tán các tin giả, phản động, xấu độc, vi phạm pháp luật, nổi bật có thể kể đến như các đối tượng N.C.V, H.T.T.T… đã tự nguyện xóa tài khoản mạng xã hội và bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cùng với đó, đơn vị đã xây dựng fanpage với hơn 400 bài tuyên truyền với hàng nghìn lượt tương tác, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các hành vi lợi dụng không gian mạng, công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; đồng thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo thành phố.

Đồng chí Trịnh Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao, CATP Hải Phòng phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII trong cuộc họp tại đơn vị

Trước những thách thức trong thời đại mới, lực lượng Công an Hải Phòng nói chung và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hải Phòng nói riêng, cần tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII, thể hiện trên mặt công tác:

Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới và Thông báo số 17/TB-VPTW ngày 23/8/2016 của Thường trực Ban Bí thư về biện pháp cấp bách bảo đảm an ninh, an toàn thông tin mạng; nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thật tốt Nghị quyết này, xem đây là sự định hướng chiến lược quan trọng trong việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để nhìn nhận và có trách nhiệm, ý thức trước mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, các dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Đây là một giải pháp rất quan trọng, thường xuyên, cơ bản, lâu dài để mỗi cán bộ, đảng viên dù công tác ở cương vị nào cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm và nâng cao cảnh giác, bảo đảm “giữ vững bên trong là chính”.

Ba là, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức, trong đó tập trung tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng của các loại đối tượng làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân khi tham gia, tương tác, chia sẻ bình luận, hưởng ứng, bài viết trên các trang mạng xã hội có trách nhiệm trước bản thân, trước pháp luật. Đồng thời giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận diện, tự phòng chống các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Bốn là, Tăng cường hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35 Công an thành phố về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch bằng các biện pháp cụ thể như: chủ động nắm tình hình và tổ chức ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, Nhà nước.

Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với các Sở, ban , ngành, địa phương đấu tranh với các hoạt động phát tán thông tin tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chủ động, kịp thời cung cấp thông tin chính thống, tích cực trên không gian mạng, một cách đầy đủ, toàn diện. Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá, vô hiệu hóa thông tin xấu độc, tin giả, tin sai sự thật.

Tiếp tục sử dụng hệ thống cổng/trang thông tin điện tử, website, blog, mạng xã hội, trang liên kết tiến hành biên soạn, đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình ảnh, video clip, phóng sự phục vụ công tác tuyên truyền quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố. Tham mưu, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan báo chí, tuyên truyền kịp thời đưa thông tin định hướng dư luận khi xảy ra các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Tiến hành xử lý các hành vi của tổ chức, cá nhân chia sẻ, đăng tải thông tin xấu, độc, sai sự thật vi phạm các quy định của pháp luật.

Để công tác đấu tranh phòng, chống tin giả, sai sự thật, tán phát các video phản cảm, độc hại đạt hiệu quả cao, trong thời gian tới, Bộ Công an tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm: Quản lý chặt chẽ thông tin trên Internet và mạng xã hội trên cơ sở luật pháp và các điều ước quốc tế. Chủ động rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng internet, mạng xã hội, báo chí.

Thượng tá Trịnh Hồng Thái - Phó trưởng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích