.

CAH An Dương: Nâng cao trách nhiệm vì nhân dân phục vụ

Thứ Hai, 20/03/2017, 09:12 [GMT+7]
.

 

CAH khen thưởng các cá nhân có thành tích
CAH khen thưởng các cá nhân có thành tích

Hưởng ứng Cuộc vận động lớn “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, CAH An Dương đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai với quyết tâm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động trong toàn thể CBCS nhằm thực hiện một cách hiệu quả nhất các yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị vững vàng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân như kế hoạch đã đề ra.

Theo đó, đơn vị đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng Công an huyện và công an các xã học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng”; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 07 của Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới” cùng các nội dung, biện pháp cụ thể, thiết thực thực hiện Cuộc vận động.

Nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, Đảng ủy Công an huyện đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc và chi bộ công an các xã, thị trấn căn cứ vào tình hình, đặc điểm từng đơn vị, sớm ban hành các nghị quyết lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, công tác kiểm tra điều lệnh, việc chấp hành quy trình, quy chế làm việc của đơn vị cũng như việc chấp hành các quy định về văn hóa giao tiếp ứng xử của CBCS đối với nhân dân. Qua đó, Đảng ủy và lãnh đạo đơn vị kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời xác định trách nhiệm liên đới của cấp ủy, chỉ huy đội, đồn, công an các xã, thị trấn có CBCS vi phạm.

Cùng với thực hiện khẩu hiệu hành động: “Đơn vị kỷ cương, lãnh đạo gương mẫu, cán bộ chiến sĩ vừa hồng vừa chuyên” gắn với và chủ đề thi đua năm 2017 của Công an huyện “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc nhân dân”, đơn vị còn chủ động tham mưu cho các ngành, đoàn thể, đặc biệt là MTTQ các cấp và nhân dân giám sát, đóng góp ý kiến về phong cách, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tư thế tác phong, tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an huyện thông qua số điện thoại “Đường dây nóng”, hòm thư góp ý hoặc diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”... Ngoài ra, Công an huyện tập trung mạnh cho công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nội bộ, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, kỷ cương, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử, tinh thần trách nhiệm của từng CBCS.

Ngay sau lễ phát động phong trào thi đua thực hiện Cuộc vận động, toàn đơn vị sẽ tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình đánh giá thực trạng, đồng thời cam kết chấp hành điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương, thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quan hệ ứng xử với đồng đội, các mối quan hệ xã hội và nhân dân, sinh hoạt nơi cư trú của từng đảng viên, CBCS.

Theo Đại tá Đỗ Quang Trung, Trưởng CAH An Dương: Thời gian tới, để thực hiện tốt chương trình hành động, đưa Cuộc vận động đi sâu vào nếp sống, chiến đấu của CBCS, Công an huyện triển khai đợt cao điểm nắm chắc các mặt về tình hình ANTT; chủ động tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; kiềm chế và làm giảm phạm pháp hình sự; nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các loại án; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp; giải quyết, xử lý triệt để các đơn thư tố giác của nhân dân; nhất là siết chặt kỷ cương, quản lý chặt chẽ CBCS, xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch vững mạnh.

Điểm nhấn trong thực hiện Cuộc vận động do Bộ Công an và CATP phát động lần này là đơn vị tập trung xây dựng đội ngũ CBCS có phẩm chất đạo đức trong sáng, nếp sống văn hóa, lối sống lành mạnh, có năng lực, trình độ công tác, nêu cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khắc Đoàn

;
.
.
Bình luận
.
.
.
.
.