74 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2022): Tiếp tục khơi dậy tinh thần Hải Phòng Trung dũng – Quyết thắng

13:42 10/06/2022

Ngày 11-6-1948, giữa thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta bước vào giai đoạn ác liệt nhất, Hồ Chủ Tịch đã ra Lời kêu gọi “thi đua ái quốc”. Người viết: “Với tinh thần quật cường và lực lượng vô tận của dân tộc ta, với lòng yêu nước và chí kiên quyết của nhân dân và quân đội ta, chẳng những chúng ta có thể thắng lợi, mà chúng ta nhất định thắng lợi trong thi đua ái quốc”.

Hình ảnh tại Đại hội thi đua yêu nước Hải Phòng lần thứ IX

Nâng tầm tư tưởng cách mạng

Sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Hồ Chủ Tịch đề ra sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Trên cơ sở này, ngày 27-3-1948 Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, trong đó xác định: “Mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”.

Trong Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Hồ Chủ tịch nêu rõ: “Nói tóm lại, ai cũng thi đua, ai cũng tham gia kháng chiến và kiến quốc. Phong trào sôi nổi, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”.

Với ngôn ngữ giản dị, nhưng hết sức gần gũi và thuyết phục, rất phù hợp với bối cảnh nước ta thời điểm đó, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Người đã nâng thi đua lên tầm tư tưởng, đường lối chính trị và phương pháp cách mạng, đó là một trong những biện pháp của quá trình vận động cách mạng, không chỉ khơi dậy tiềm năng sáng tạo của con người, mà quan trọng hơn là cải tạo bản thân con người, nêu cao tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế, làm cho toàn xã hội không phân biệt dân tộc, tôn giáo, địa vị, để hướng tới mục đích chung.

Người cũng chỉ rõ phương châm: “Thi đua chứ không phải ganh đua” nên cần phải đoàn kết, thân ái giúp đỡ lẫn nhau để đạt thành tích cao. Đồng thời thi đua phải gắn liền với công tác khen thưởng, trên quan điểm xác định khen thưởng là kết quả của phong trào thi đua, khen thưởng đúng người, đúng việc, kịp thời sẽ động viên, giáo dục và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục.

Trải theo suốt chặng đường lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vẫn vẹn nguyên ý nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng các phong trào; động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, phấn đấu, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam với giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc. Với tinh thần đó, ngày 4-3-2008 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg, về việc lấy ngày 11-6 hàng năm là Ngày truyền thống thi đua yêu nước.  

Diện mạo đô thị Hải Phòng thay da đổi thịt hàng ngày

Thổi bùng niềm tin và khát vọng Hải Phòng

Ôn lại truyền thống, có thể nói Hải Phòng là nơi nuôi dưỡng và phát triển nhiều phong trào thi đua yêu nước vang danh toàn quốc. 74 năm qua theo lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã không ngừng thi đua sáng tạo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong kháng chiến chống Pháp, Hải Phòng đã lập những chiến công hiển hách ghi danh trong sử sách, gắn liền với các phong trào: “Đường 5 anh dũng”, “Đường 10 quật khởi”, "Tiên Lãng phá càn", "Sở Dầu, Cát Bi rực lửa"... được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng 6 chữ vàng “Thành phố Trung dũng Quyết thắng”.

Tiếp nối truyền thống đó, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước như một bản hùng ca, vang lên những hành khúc sáng chói của phong trào thi đua thành phố Cảng, vừa giữ vững pháo đài tiền tiêu của miền Bắc, vừa góp sức người sức của chi viện cho miền Nam. Nhiều phong trào như “Tổ đá nhỏ Ca A” của nhà máy Xi măng Hải Phòng, “Sóng Duyên Hải”… đã trở thành điển hình, được nhân rộng ra cả nước.

Thời kỳ đổi mới, Hải Phòng luôn là địa phương đi đầu, bứt phá  sáng tạo trên tiến trình hàn gắn vết thương chiến tranh tái thiết đất nước. Các phong trào đã không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng, bám sát tình hình mới, trở thành động lực thúc đẩy lao động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.

Điều này đã được Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định trong chuyến thăm và làm việc với Đảng bộ và nhân dân thành phố: “Hải Phòng là một trong những địa phương khởi phát của sự đổi mới tư duy lãnh đạo, từ phong trào khoán mới đến quy chế dân chủ “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “dân vận khéo”… đã tạo những viên gạch đầu tiên hình thành đường lối đổi mới toàn diện của cả nước…”. 

Đó là nguồn động viên to lớn để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố vững tâm bước vào giai đoạn mới, nhận diện đúng thực trạng, lựa chọn đột phá để tiếp tục phát triển. Dù trước mắt còn nhiều thách thức, nhưng niềm tin “Trung dũng – Quyết thắng” của người Hải Phòng không bao giờ thay đổi.

Niềm tin ấy thêm một lần được khẳng định với tinh thần: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước”, như chủ đề được đặt ra cho giai đoạn 2020-2025.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu sắc, diễn biến khủng hoảng kinh tế thế giới những năm qua do tác động của đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình trong nước. Bên cạnh những cơ hội lớn, thuận lợi nền tảng, tình hình chung cả nước và thành phố còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều diễn biến khó lường.

Nhưng dù khó khăn thách thức lớn đến đâu, kinh nghiệm cho thấy người Hải Phòng không bao giờ chịu khuất phục, mà khi nào cũng thi đua sáng tạo, kiên cường- kiên trung – kiên định vượt qua.

Ý chí ấy cũng là thông điệp thể hiện quyết tâm thi đua yêu nước, quyết liệt và quyết đoán, khơi dậy niềm tin Hoa Phượng Đỏ, để thành phố phát triển cao hơn, mạnh mẽ và toàn diện hơn, để người dân thành phố nghe trong tiếng chuông rung mở trang sử mới, vang xa, ngân xa, tự hào, thiêng liêng hai tiếng Hải Phòng.

          Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông