Các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ CCCD gắn chíp hoặc trong CSDLQG về DC thay Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú (tiếp theo)

17:43 08/02/2023

Ở các kỳ trước, Ban Chuyên đề ANHP đã giới thiệu đến bạn đọc 5/7 phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân trên thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp hoặc trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) thay thế cho việc xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH. Sau đây, Ban Chuyên đề ANHP xin giới thiệu đến bạn đọc 2 phương thức còn lại cụ thể như sau:

Phương thức thứ 6: Công dân có thể sử dụng giấy Xác nhận thông tin về cư trú để chứng minh thông tin cá nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công dân trong CSDLQG về DC.

          Cơ sở pháp lý mà phương thức này áp dụng là theo quy định tại khoản 3, Điều 8 và khoản 3, Điều 33 Luật Cư trú thì công dân có quyền được cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của mình xác nhận thông tin về cư trú khi có yêu cầu.

Và theo quy định tại Điều 17, Thông tư 55/2021/TT-BCA ngày 15-5-2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều, biện pháp thi hành Luật Cư trú thì công dân yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước không phụ thuộc vào nơi cư trú của công dân để đề nghị cấp xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an, Cổng dịch vụ công quản lý cư trú. Thời hạn giải quyết tối đa là 3 ngày làm việc.

Đồng thời theo quy định tại khoản 3, Điều 14 Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21-12-2022 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện TTHC cung cấp dịch vụ công thì trường hợp không thể khai thác được thông tin công dân trong CSDLQG về DC, cơ quan có thẩm quyền, cán bộ công chức, viên chức được giao trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết TTHC có thể yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú (giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú).

 Công dân có thể sử dụng giấy Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong CSDLQG về DC để chứng minh thông tin cá nhân

Để được cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú, công dân có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước để đề nghị cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú hoặc gửi yêu cầu xác nhận thông tin về cư trú qua dịch vụ công trực tuyến khi cần thiết. Cơ quan đăng ký cư trú sẽ cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú cho công dân dưới hình thức văn bản hoặc văn bản điện tử theo yêu cầu của công dân.

Trường hợp công dân xuất trình bản sao hoặc giấy xác nhận thông tin về cư trú, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC không được yêu cầu công dẫn xuất trình thêm các giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Mẫu giấy Xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07 ban hành kèm Thông tư số 56/TT-BCA ngày 15-5-2021 của Bộ Công an) gồm các thông tin, cụ thể: Số định danh cá nhân; Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Nơi thường trú; Nơi tạm trú; Nơi ở hiện tại; Họ tên chủ hộ, số định danh chủ hộ và Quan hệ với chủ hộ; Họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, số định danh cá nhân của các thành viên hộ gia đình và quan hệ với chủ hộ.

Phương thức thứ bảy: Công dân có thể sử dụng giấy Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong CSDLQG về DC để chứng minh thông tin cá nhân, nơi cư trú khi không thể khai thác, sử dụng được thông tin cư trú của công dân trong CSDLQG về DC.

Ở phương thức này, cơ sở pháp lý được áp dụng là theo quy định tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 37/2021/NĐ-CP ngày 29-3-2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 137/2015/NĐ- CP ngày 31-12-2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật CCCD thì ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý CSDLQG về DC có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong CSDLQG về DC.

Căn cứ quy định trên, Bộ Công an đã chỉ đạo thực hiện cấp Thông báo số định danh và thông tin trong CSDLQG về DC cho 100% người dân chưa được cấp CCCD trên toàn quốc để người dân sử dụng giải quyết các TTHC, các giao dịch dân sự cần chứng minh nơi cư trú của công dân.

Như vậy, khi công dân xuất trình giấy Thông báo số định danh cá nhân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân khi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Các thông tin trên Thông báo số định danh cá nhân gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh; Ngày, tháng, năm sinh; Giới tính; Nơi đăng ký khai sinh; Quê quán; Dân tộc; Tôn giáo; Quốc tịch; Tình trạng hôn nhân; Nơi thường trú; Nơi ở hiện tại; Quan hệ với chủ hộ; Nhóm máu; Họ, chữ đệm và tên, của cha, mẹ; Số định

danh cá nhân.

KC (hết)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích