Kế hoạch phòng chống thiên tai

09:34 24/11/2019

UBND TP vừa ban hành kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 12-11-2019 về việc thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18-6-2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai (sửa đổi, bổ sung).
Chú trọng tu bổ, nâng cấp hệ thống thủy lợi, phòng chống thiên tai

Theo đó nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Nghị quyết 76, Quyết định số 1270/QĐ-TTg ngày 3-10-2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết; xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị; giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện; xác định nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết theo từng giai đoạn, đảm bảo các nhiệm vụ cấp bách phòng chống thiên tai phù hợp với khả năng cân đối, huy động nguồn lực, nội dung kế hoạch đã được UBND TP xây dựng cụ thể như sau:

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thi hành pháp luật, cơ chế, chính sách về phòng chống thiên tai; quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm soát việc đảm bảo an toàn trước thiên tai; kiện toàn tổ chức bộ máy phòng chống thiên tai các cấp theo hương chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở sắp xếp lại bộ máy tổ chức hiện có, không tăng thêm đầu mối, biên chế.

Đầu tư hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ; đào tạo, tập huấn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao năng lực tham mưu trong công tác phòng chống thiên tai. Xây dựng, tu bổ, nâng cấp, nâng cao sức chống chịu của cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai, công trình liên quan đến phòng chống thiên tai.

Nâng cao năng lực giám sát khí tượng thủy văn, dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phòng chống thiên tai và nhận thức của các cấp chính quyền, cộng đồng; thông tin, truyền thông, đào tạo kỹ năng phòng chống thiên tai. Kiểm soát an toàn trước thiên tai, lập và rà soát kế hoạch, quy hoạch đảm bảo yêu cầu về phòng chống thiên tai. 'Ứng dụng KHCN, hợt tác Quốc tế trong quan trắc theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai. Nâng cao năng lực ứng phó tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong thiên tai.

UBND TP giao Giám đốc các Sở, thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện trong phạm vi quản lý chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, thiết thực; định kỳ hàng năm báo cáo đánh giá kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy PCTT &TKCN thành phố để tổng hợp.

Nguồn kinh phí thực hiện kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn lực hợp pháp khác theo quy định pháp luật. Các Sở, ngành, địa phương được phân công chủ trì thực hiện các nội dung, nhiệm vụ cụ thể có trách nhiệm chủ động bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách hàng năm được phê duyệt, dự toán bổ sung kinh phí, huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện.

Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, địa phương căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước bố trí kinh phí sự nghiệp trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho các nhiệm vụ tại kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan.

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, địa phương căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước rà soát, tổng hợp, đề xuất nguồn vốn đầu tư phù hợp trong kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện các nhiệm vụ đầu tư cấp bách trong kế hoạch theo quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước và các pháp luật khác có liên quan.

Sở NN&PTNT có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, cơ quan có liên quan, UBND các cấp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch theo đúng tiến độ, tổng hợp kết quả, đề xuất văn bản UBND TP báo cáo Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai định kỳ hàng năm...

Kế hoạch này thay thế kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 10-8-2018 của UBND TP.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích