Nguyện theo gương Bác: Sức lan tỏa mạnh mẽ

12:42 10/04/2017

Ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 11 ban hành Chỉ thị 23-CT/TW về “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, tạo ra phong trào rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống”…

Trên nền tảng đó, ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị khóa 10 ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Có thể nói, cuộc vận động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong Đảng bộ Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung, tạo chuyển biến sâu sắc, củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức Đảng và các tầng lớp nhân dân.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, Đảng bộ Hải Phòng đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân đánh giá cao. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, tạo tiền đề để Hải Phòng vững bước trên lộ trình phát triển bền vững.

Tại Đại hội toàn quốc lần thứ 12, Đảng ta tiếp tục khẳng định “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đây cũng là nội dung mấu chốt trong Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, nhằm tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Lê Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông