Phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố

16:23 01/03/2023

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-BCĐ ngày 24-1-2023 của Ban Chỉ đạo 138/CP, Ban Chỉ đạo 799 thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 17/KH-BCDD799, ngày 16-2-2023 về việc thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023.

Theo đó, mục tiêu, yêu cầu mà kế hoạch này hướng tới là nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, địa phương và nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mua bán người.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp tạo chuyển biến mạnh về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong phòng, chống mua bán người. Từ đó, khắc phục những nguyên nhân, điều kiện làm nảy sinh tội phạm mua bán người và những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống mua bán người đã được chỉ ra trong năm 2022.

Từ đó, hướng đến mục tiêu bảo đảm 100% tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan tội phạm mua bán người được tiếp nhận, phân loại; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%.

Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm mua bán người phải được thụ lý điều tra, xác minh, khi đủ căn cứ phải khởi tố vụ án hình sự để điều tra theo đúng quy định của pháp luật.

Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án mua bán người đạt trên 90% tổng số án khởi tố; 95% số vụ án mua bán người hằng năm được giải quyết và truy tố; 90% số vụ án mua bán người được giải quyết, xét xử.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ an toàn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán; tăng cường hợp tác quốc tế để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm mua bán người.

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu kể trên, tại Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo 799 thành phố đã xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Công tác tham mưu, chỉ đạo; truyền thông, phòng ngừa tội phạm mua bán người; đấu tranh, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người; tiếp nhận, xác minh, xác định, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán và đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống mua bán người.

Đồng thời, phân công các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 799 thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ nội dung, yêu cầu tại kế hoạch này, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2023 tại đơn vị, địa phương sao cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương.

Định kỳ quý, 6 tháng và năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo 799 thành phố qua Công an thành phố để tổng hợp theo quy định.

Công an thành phố - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 799 thành phố có trách nhiệm tổ chức theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; đánh giá thực trạng tình hình kết quả công tác phòng, chống mua bán người, những vấn đề nổi lên về thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và khó khăn, vướng mắc để tham mưu, đề xuất Ban Chỉ đạo 799 thành phố chỉ đạo, giải quyết.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông