Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – CATP: Từng bước đưa Nghị quyết 12-NQ/TW vào cuộc sống

10:06 19/08/2023

Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị đối với công tác xây dựng lực lượng, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Đảng uỷ CATP, đội ngũ CBCS, đảng viên Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, luôn ra sức thi đua, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng - Cục trưởng Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Giám đốc CATP và Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc CATP, động viên, khích lệ tinh thần các thí sinh tham gia kiểm tra chất lượng CSKV năm 2023

Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền

Triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh (TSVM), chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (Nghị quyết 12), thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chú trọng làm tốt công tác quán triệt, phổ biến các nội dung cốt lõi của Nghị quyết cũng như các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy CATP về triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết đến các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên, CBCS, đoàn viên, hội viên trong toàn đơn vị thông qua các buổi giao ban cán bộ chủ chốt, giao ban đơn vị hằng tuần, sinh hoạt chi, đảng bộ, đoàn thể.

Cùng với đó, Kế hoạch số 5411/KH-C06-P1, ngày 9-8-2022 của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Bộ Công an, về nghiên cứu, xây dựng Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH thật sự TSVM, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” cũng được đơn vị phổ biến, quán triệt một cách nghiêm túc, bài bản đến toàn thể CBCS toàn đơn vị.

       Chú trọng xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Cùng với việc xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 12 nhằm từng bước cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ giải pháp trong Nghị quyết vào các kế hoạch, chương trình hành động, các đề án, chuyên đề nghiệp vụ và trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực QLHC về TTXH, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng của đơn vị, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH có hẳn 1 kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết.

Nhờ chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên, CBCS trong toàn đơn vị đã nắm rõ, nhận thức một cách sâu sắc quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi CBCS, đảng viên trong quá trình thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả nhất có thể.

Thượng tá Trịnh Tuấn Anh – Trưởng Phòng PC06 kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp CCCD; “làm sạch” dữ liệu thông tin dân cư tại CAX Tiên Thanh (Tiên Lãng)

Kết quả bước đầu

Nhờ đó, tính đến nay, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã đạt được một số kết quả bước đầu trong quá trình triển khai Nghị quyết mà cụ thể là kết quả đạt được trong việc xây dựng, triển khai đề án thành phần.

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH về nghiên cứu, xây dựng Đề án “Xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH thật sự TSVM, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, văn bản chỉ đạo của Đảng ủy CATP về thực hiện đề án thành phần; Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã chủ động tham mưu giúp Giám đốc CATP ban hành kế hoạch về nghiên cứu, xây dựng đề án và triển khai tới toàn lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP; xây dựng báo cáo kết quả nghiên cứu, xây dựng đề án của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH – CATP. Mặt khác, đơn vị luôn bám sát và kịp thời triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo, hướng dẫn của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH trong việc thực hiện đề án, như:

Tham gia ý kiến vào các dự thảo của Đề án, cung cấp trình độ công nghệ thông tin của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP… Sau khi đề án được ban hành, Đảng ủy phòng sẽ tham mưu cho Đảng uỷ CATP triển khai thực hiện theo lộ trình đã được phê duyệt.

Trung tá Bùi Thanh Tuyến, Phó đội trưởng Đội 2 - Phó Trưởng đoàn kiểm tra công tác đăng ký, quản lý cư trú, cấp CCCD; “làm sạch” dữ liệu thông tin dân cư tại CAX Tiên Thanh

Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị luôn bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy CATW, Đảng ủy CATP và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Giám đốc CATP đối với lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH; thường xuyên nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, triển khai các quy định về tổ chức đảng và công tác đảng viên trong đơn vị.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao chất lượng Đảng bộ, Chi bộ thật sự TSVM; nguyên tắc trong sinh hoạt, hoạt động của Đảng bộ, Chi bộ cũng như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức mọi mặt cho đội ngũ đảng viên, CBCS được đơn vị chú trọng duy trì, triển khai một cách có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thiết thực, phù hợp với điều kiện và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đặt ra tại đơn vị.

Các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị TSVM gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đơn vị kiên quyết, kiên trì thực hiện có hiệu quả. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức thực hiện tốt Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn đơn vị.

Đồng thời, tích cực tham gia nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên, CBCS tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cấp CCCD lưu động cho Nhân dân

Cùng với đó, đơn vị đã đẩy mạnh công tác rà soát các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đơn vị và các văn bản có liên quan đến nghiệp vụ công tác QLHC về TTXH, nhất là những bất cập, hạn chế phát sinh từ thực tiễn công tác.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu, tham mưu giúp Giám đốc CATP đề xuất sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các văn bản có liên quan nhằm tạo nền tảng, cơ sở pháp lý để tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH - CAHP thật sự TSVM, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đáng chú ý, song song với việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng công tác Công an, xây dựng, bố trí, sắp xếp cán bộ cũng như trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị…, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, thời gian qua, Đảng uỷ, lãnh đạo Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình. Từ đó, kịp thời tham mưu với Đảng ủy, Giám đốc CATP các văn bản chỉ đạo, giải pháp phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của lực lượng đặt ra.

Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH kiểm tra công tác làm sạch dữ liệu dân cư của Công an địa phương

Nổi bật phải kể đến những nỗ lực, đóng góp của đơn vị trong việc đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện số hóa, chuyển đổi số trong CATP; xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Thành ủy, UBND TP và Giám đốc CATP; ứng dụng KHCN trong công tác Công an; tập trung phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác nhận điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, xây dựng xã hội số, công dân số.

Tiếp tục tham mưu, triển khai hiệu quả đề án 06/CP bảo đảm đúng lộ trình, kế hoạch đề ra trên địa bàn thành phố. Nhờ có sự tham mưu trúng, đúng và những nỗ lực, đóng góp của đơn vị mà vừa qua, Hải Phòng đã xuất sắc hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chíp điện tử và thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trước hạn so với thời gian đăng ký với Bộ Công an, tạo ra bứt phá ngoạn mục trở thành một trong số ít địa phương dẫn đầu cả nước về các chỉ tiêu nêu trên trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của đề án 06/CP đề ra.

Mặt khác, đơn vị đã chủ động tăng cường cơ chế phối với các đơn vị chức năng trong và ngoài CATP triển khai hiệu quả các mặt công tác chuyên môn được giao. Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác bảo đảm giữ vững ANCT, TTATXH, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, thúc đẩy KT-XH thành phố phát triển.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông