Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải dân chủ, công khai

22:41 03/10/2014

Trong những năm qua, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã trở thành công cụ quản lý nhà nước về đất đai hiệu quả và là một trong những giải pháp lớn để sử dụng đất đai hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Điều 35 Luật đất đai 2013 quy định rõ những nguyên tắc trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Đó là, phải phù hợp với chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải được thực hiện từ tổng thể đến chi tiết; quy hoạch sử dụng đất của cấp dưới phải phù hợp với cấp trên, kế hoạch sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia phải đảm bảo tính đặc thù, liên kết của các vùng KT-XH; quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện phải thể hiện rõ nội dung sử dụng đất của cấp xã. Quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực, địa phương phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn phải đảm bảo những nguyên tắc khác như: sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu; bảo vệ, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; bảo đảm ưu tiên quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và đặc biệt là phải dân chủ, công khai.

Kỳ quy hoạch sử dụng đất là 10 năm; kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, tỉnh, đất quốc phòng, an ninh là 5 năm và cấp huyện là được lập hàng năm.

KO


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích