Thành phố phát động Tháng khuyến học, khuyến tài năm 2017

15:44 30/09/2017

Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 27-9-2017 về phát động Tháng khuyến học, khuyến tài năm 2017.

Tháng khuyến học, khuyến tài năm 2017 triển khai từ ngày 1-10 đến ngày 31-10 nhằm đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, phát triển mô hình "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập", "đơn vị học tập",  xây dựng Hải Phòng trở thành "thành phố học tập".

Trong tháng, sẽ tập trung tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước về GD&ĐT nói chung, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập nói riêng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, nhằm chăm lo, thúc đẩy sự nghiệp GD&ĐT của thành phố ngày càng phát triển bền vững.

Tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 9-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020" và Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời cac gia đình, dàng họ, cộng đồng đến năm 2020", phấn đấu tăng nhanh số lượng các danh hiệu "gia đình học tập", "dòng họ học tập", "cộng đồng học tập", "đơn vị học tập" ở tất cả các địa phương trên địa bàn thành phố.

Vận động các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp và đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm chăm lo hơn nữa đến sự nghiệp GD&ĐT bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đặc biệt là việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở địa bàn vùng núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo..; tạo điều kiện để các tổ chức chính trị, các đoàn thể quần chúng phối hợp cùng ngành GD&ĐT xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thực chất.

Để thực hiện, UBNDTP giao Hội khuyến học thành phố chủ động phối hợp với Sở GD&ĐT, UBND các quận, huyện tập trung công tác tuyên truyền. Sở GD&ĐT tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt" trong toàn ngành, đồng thời tăng cường  các biện pháp triển khai thực hiện NQ số 29-NQ/TW ngày 4-11-2013 Hội nghị TƯ 8 khóa XI. Các sở, ngành, UBND các quận, huyện tăng cường phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, khuyến khích tài năng trong HS,SV. Các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, LLVT có kế hoạc hưởng ứng...