THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

  16:45 17/04/2018

  THƯ MỜI
  Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng

  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng trân trọng kính mới Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2018.

  Thời gian: 08h00, Thứ Năm, ngày 26-4-2018.

  Địa điểm: Hội trường tầng 6 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng - Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng.

  Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng theo danh sách chốt của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 30-3-2018.

  Trong trường hợp không thể tham dự đại hội, quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên. Hội đồng quản trị theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.

  Tài liệu Đại hội được đăng tải trên website: http://capnuochaiphong.com.vn/, mục: Dành cho cổ đông/Đại hội cổ đông thường niên.

  Khi tham dự đại hội, quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) vui lòng mang theo: Thư mời, CMND/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), thẻ biểu quyết; và đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại bàn của Ban tổ chức và nhận các tài liệu liên quan khác.

  Trân trọng kính mời.

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  CHỦ TỊCH

  Vũ Hồng Dương (đã ký)

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông