TÌM CHỦ SỞ HỮU THÁNG 11-2017

  17:06 22/11/2017

  CÔNG AN QUẬN KIẾN AN

  Thời gian vừa qua Công an quận Kiến An tạm giữ một số xe mô tô 2 bánh vi phạm hành chính đến nay đã quá thời hạn tạm giữ chưa xác minh được chủ sở hữu. Các xe mô tô có đặc điểm sau:

  1. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 34L4-8303, SK: VHHDCH004UM078194, SM: VHHJC152FMH00078194 không bị tẩy xóa.

  2. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L6-4767, SK: VTTDCH033TT*004765*, SM VTTJL1P52FMH*004765* không bị tẩy xóa.

  3. Xe nhãn hiệu SAGAWA, BKS: 18Z9-0285, SK: RPGWCGDPJ6A870224, SM: PJL1P50FMG*870224* không bị tẩy xóa.

  4. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L5-5261, SK: VTMWCH023CK010591, SM: VTMJL152FMH007651 không bị tẩy xóa.

  5. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L9-4985, SK: FR1110*200000419*, SM: LC152FMH*00000419* không bị tẩy xóa.

  6. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 34L2-8510, SK: VPJDCH083PJ050068, SM: VPJL1P50FMH*050068* không bị tẩy xóa.

  7. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16M7-2748, SK: RPDWCHXPD7A002329, SM: VLFPD1P50FMH*7A102329* không bị tẩy xóa.

  8. Xe nhãn hiệu DETECH, BKS: 18S5-7169, SK: VDEPCG012DE*004221*, SM: VDECPI150FMG*004221* không bị tẩy xóa.

  9. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L3-1228, SK: VLKDCG074LK*145069*, SM: VLKPC01P50FMG*000145069* không bị tẩy xóa.

  10. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K6-5731, SK: VLKPCH022LK*055513*, SM: VLKZS1P50FMH*00055513* không bị tẩy xóa.

  11. Xe nhãn hiệu YAMOTO, BKS: 16M8-8916, SK: RPDWCH0PD6A002852, SM: VLFPD1P52FMH-3*6A002852* không bị tẩy xóa.

  12. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K8-3941, SK: VTTDCH014TT*005636*, SM: VTTJL1P52FMH-B005636 không bị tẩy xóa.

  13. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16F8-0620, SK: WE110*Y0001175*, SM: HD1P53FMH*Y0160134* không bị tẩy xóa.

  14. Xe nhãn hiệu MANCE, BKS: 15B1-785.43, SK bị ôxi hóa mất hết các ký tự, không xác định được các ký tự đã bị ôxi hóa, SM: MT1P52FMH-A*016035* không bị tẩy xóa.

  15. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K1-3922, SK: VLKPCH022LK*011232*, SM: VLKZS1P50FMH*00011232* không bị tẩy xóa.

  16. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 51K1-5184, SK: VMEM9B430613, SM: RLGH152SD4D430613 không bị tẩy xóa.

  17. Xe nhãn hiệu THUHACO, BKS: 16K8-4233, SK: VTHWCH024TH105217, SM: VTHHH152FMH105217 không bị tẩy xóa.

  18. Xe nhãn hiệu DELLGHT, BKS: 16H3-1883, SK, SM bị tẩy xóa mất hết các ký tự, không xác định được các ký tự đã bị tẩy xóa.

  19. Xe nhãn hiệu LIFAN, BKS: 16H4-6576, SK: L13X0H301YAA*10385531*, SM: 1P50FMG-3*10365531* không bị tẩy xóa.

  20. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H2-2271, SK: VTPCH004YVN000603*, SM: LC152FMH*01715103* không bị tẩy xóa.

  21. Xe nhãn hiệu LONCIN, BKS: 16L7-2925, SK: NU110*200012982*, SM: LC152FMH*00038246* không bị tẩy xóa.

  22. Xe nhãn hiệu ARROW, BKS: 16L8-4763, SK: RRTVCH3CX51007535, SM: VTMAR150FMHA008230 không bị tẩy xóa.

  23. Xe nhãn hiệu ORIENTAL, BKS: 16K8-0421, SK: VPDBCH013PD029476, SM: VPD0R152FMH*00029476* không bị tẩy xóa.

  24. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16N4-2180, SK: VHLPCG0021H003424, SM: LC150FMG*1926302* không bị tẩy xóa.

  25. Xe nhãn hiệu DAYANG, BKS: 16F5-4234, SK: DY1001201305, SM: 150FM1201305 không bị tẩy xóa.

  26. Xe nhãn hiệu LIFAN, BKS: 16F7-0685, SK: LGNXCHLX0Y2000346, SM: 1P53FMH*00045639* không bị tẩy xóa.

  27. Xe nhãn hiệu LONCIN, BKS: 16F9-6852, SK: FL2001148, SM: LC152FMH*00599148* không bị tẩy xóa.

  28. Xe nhãn hiệu DAMSAN, BKS: 16K6-0806, SK: VHHDCG013HH008996, SM: VHHLC150FMG00008996 không bị tẩy xóa.

  29. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 60V3-8175, SK: RNDWCH0ND51F02182, SM: VDGZS152FMH-AR*0002182* không bị tẩy xóa.

  30. Xe nhãn hiệu LONGCIN, BKS: 16H3-6676, SK: FL1000130245, SM: LC150FMG*01230245* không bị tẩy xóa.

  31. Xe nhãn hiệu VIRGIN, BKS: 16M3-2849, SK: RNDDCGDND61H00232, SM: VDGZS150FMG-VR*00000232* không bị tẩy xóa.

  32. Xe nhãn hiệu LONCIN, BKS: 16H5-1337, SK bị ôxi hóa hoàn toàn và SM: LC152FMH*02095055* không bị tẩy xóa.

  33. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16F9-1022, SK: VHLDCG002LH001527, SM: LC150FMG*01598911* không bị tẩy xóa.

  34. Xe nhãn hiệu HOASUN, BKS: 16K9-7440, SK: VHHDCA0C4UM076446, SM: VHHJL152FMH00076446 không bị tẩy xóa.

  35. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K6-0285, SK: VHTDCH043HT002582, SM: VHRLC152FMH*00002456* không bị tẩy xóa.

  36. Xe nhãn hiệu RIVER, BKS: 16L6-2253, SK: RMHDCHPUM51001109, SM: VTTHTJL1P52FMH-B03541 không bị tẩy xóa.

  37. Xe nhãn hiệu LONCIN, BKS: 34K1-4183, SK: VMXPCG0061H018401, SM: VHHLC150FMG01019401 không bị tẩy xóa.

  38. Xe nhãn hiệu VINGOUR, BKS: 16M3-1912, SK: RRKWCHNUM5X004814, SM: VTTJL1P52FMH-C004814 không bị tẩy xóa.

  39. Xe nhãn hiệu CPI, BKS: 99G1-13384, SK: RMGDCG3MG6A000380, SM: VUMYG150FMG080369 không bị tẩy xóa.

  40. Xe nhãn hiệu LONCIN, BKS: 16H1-1319, SK: NJ100*00003418*, SM: LC150FMG*00238534* không bị tẩy xóa.

  41. Xe nhãn hiệu ORIENTAL, BKS: 16L4-6853, SK: VDPCH013PD018115, SM: VPDCR152FMH*00018115 không bị tẩy xóa.

  42. Xe nhãn hiệu TIRANA, BKS: 16L2-8390, SK: VCRBCH014CR*005025, SM: VLFCR1P52FMH-3*3A005025 không bị tẩy xóa.

  43. Xe nhãn hiệu DYNASTY, BKS: 14F4-5031, SK: LLCXCHLN4Y1057926, SM: LC152FMG*00390226* không bị tẩy xóa.

  44. Xe nhãn hiệu LONCIN, BKS: 20F6-5272, SK: LHGYCHE*00615221*, SM: LC150FMG*00615221 không bị tẩy xóa.

  45. Xe nhãn hiệu SOEM, BKS: 16L7-5776, SK: RRKWCH0UM6XS03562, SM: VTT08JL1P52FMH003562 không bị tẩy xóa.

  46. Xe nhãn hiệu HONDA, không mang BKS, SK: NC42-1401302 và SM: NC42E-1122587, không phát hiện sự tẩy xóa.

  47. Xe nhãn hiệu TRIUMPH, không mang BKS, SK: *SMTE05BF5CJ523177* và SM: B524330, không phát hiện sự tẩy xóa.

  48. Xe nhãn hiệu HONDA, không mang BKS, SK: SC65-1201134 và SM: SC65E-1201127, không phát hiện sự tẩy xóa.

  49. Xe nhãn hiệu BMW, không mang BKS, SK: *WB10307JQ5ZN36646* và SM: 122ED40046595, không phát hiện sự tẩy xóa.

  50. Xe nhãn hiệu HARLEY, không mang BKS, SK: *1HD1LC314BC428610* và SM: *LC3B428610*, không phát hiện sự tẩy xóa.

  51. Xe nhãn hiệu HONDA (CD50), không mang BKS, SK: CD50-1703314 và SM: CD50E-2205080, không phát hiện sự tẩy xóa.

  52. Xe nhãn hiệu HONDA (C70), không mang BKS, SK: C70-8670543 và SM: C70E-8667849, không phát hiện sự tẩy xóa.

  53. Xe nhãn hiệu HONDA (C70), không mang BKS, SK: C70-8340168 và SM: C70E-8406231, không phát hiện sự tẩy xóa.

  54. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS:16K5-6440, SK: VTTWCH022TT*056960* và SM: VTT1P52FMH*056960* không phát hiện sự tẩy xóa.

  55. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS:16K6-1604, SK: VTTWCH022TT*056944* và SM: VTT1P52FMH*056944* không phát hiện sự tẩy xóa.

  56. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS:16L5-5012, SK: NXT-00926 và SM: 5TY-222611 không phát hiện sự tẩy xóa.

  57. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS:16N2-8490, SK: RMKWCH4UM7K401927 và SM: VKVLM1P52FMH-1401927 không phát hiện sự tẩy xóa.

  58. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS:16H3-9574, SK: FL100 01229932 và SM: LC150FMG *01229932* không phát hiện sự tẩy xóa.

  59. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS:16F9-6719, SK: *00902382* và SM: HD1P50FMG *Y0911282* không phát hiện sự tẩy xóa.

  60. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS:16H6-0238, SK: VTHPCH0021A 004629 và SM: 1P52FMH-3 *10470457* không phát hiện sự tẩy xóa.

  61. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS:16H3-1706, SK: VTPCH004YVN020740 và SM: LC152FMH *01435240* không phát hiện sự tẩy xóa.

  62. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS:16L1-2314, SK: VDRBCH014DR001539 và SM: VLF1P52FMH-3 *40117539* không phát hiện sự tẩy xóa.

  63. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16P2-6005, SK: RPHWCHUXM8H 148071 và SM: RPTDS152FMH 00148071 không phát hiện sự tẩy xóa.

  64. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16N3-0100, SK: RPHWCHBUM5H173968 và SM: RPTDS152FMH00173968 không phát hiện sự tẩy xóa.  

  65. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16M8-8725, SK: RMEDCGEME6A001524 và SM: RMEQH1P50FMG-4001524 không phát hiện sự tẩy xóa.

  66. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 29M5-1641, SK: NJ110 20007552 và SM: LC152FMH *00710821* không phát hiện sự tẩy xóa.

  67. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16M8-9804, SK: RRKWCH2UM7XC06046 và SM: VTT36JL1P52FMH006046 không phát hiện sự tẩy xóa.

  68. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K9-9760, SK: VMXLCG0034U135898 và SM: VTRDY150FMG 80135898 không phát hiện sự tẩy xóa.

  69. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 79F7-1111, SK: KMYCT100DXC707373 và SM: CT100E1723717 không phát hiện sự tẩy xóa.

  70. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H6-7152, SK: VDPPCH0011P026089 và SM: VDP1P52FMH018589 không phát hiện sự tẩy xóa.

  71. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16F9-3462, SK: LXDXCHL0010032 và SM: 150FM *00578973* không phát hiện sự tẩy xóa.

  72. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K4-2867, SK: VLKPCH022LK*050526* và SM: VLKZS1P50FMH *00050526* không phát hiện sự tẩy xóa.

  73. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16F9-4302, SK: L800000690107 bị cắt hàn, số máy: LC150FM *00690107* không phát hiện sự tẩy xóa.

  74. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H1-6341, SK: VFCPCG0021R*004229* và SM: CR100FMG *104229* không phát hiện sự tẩy xóa.

  75. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16F7-1363, không tìm thấy số khung của nhà SX đóng, SM: LC152FMH*00033839* không phát hiện sự tẩy xóa.

  76. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H1-9521, SK: LTBXCGLF01L*002543* và SM: LC150FMG *01122043* không phát hiện sự tẩy xóa.

  77. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H7-6546, SK: VTMPCH0022T013060 và SM: VTMZS152FMH00009360 không phát hiện sự tẩy xóa.

  78. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H2-5448, SK: LLCLXL30001176295 và SM: LC150FMG *01176295* không phát hiện sự tẩy xóa.

  79. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H4-4035, SK: VTMPCH102YT025043 và SM: 1P50FMH *10241772* không phát hiện sự tẩy xóa.

  80. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K7-9884, SK: VHTDCH004UM000844 và SM: VTTHTJL1P52FMH-C00812 không phát hiện sự tẩy xóa.

  81. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16M8-9363, SK: RPHWCHUXM6H153720 và SM: RPTDS152FMH 00153720 không phát hiện sự tẩy xóa.

  82. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K1-6358, SK: VCRPCH0032R*010885* và SM: CR110FMH *2010885* không phát hiện sự tẩy xóa.

  83. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16F9-1517, SK: LLCXCHLL*00027801* và SM: LC::16Ẩ13:: *00419139* không phát hiện sự tẩy xóa.

  84. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H1-7840, SK: *LXDXCGL01* *Y0025687* và SM: LC150FMG *01567518* không phát hiện sự tẩy xóa.

  85. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L8-2812, SK: RRHWCH8RH5A001750 và SM: VTH152FMH-5001750 không phát hiện sự tẩy xóa.

  86. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 36N6-3747, SK: RNDWCH3ND71B05327 và SM: VDGZS152FMH-S1*005327* không phát hiện sự tẩy xóa.

  87. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H3-0532, SK: VTPCH004YVN002765 và SM: LC152FMH *01420465* không phát hiện sự tẩy xóa.

  88. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 14F8-2393, SK: VCRPCH0031R*161830* và SM: CR110FMH*161830* không phát hiện sự tẩy xóa.

  89. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 29R3-2333, SK: *LF3XCG4C71B000622* và SM: VPN150FMG*0002622* không phát hiện sự tẩy xóa.

  90. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16M3-2050, SK: RMYDCG4MY5A-001369 và SM: 150FMG*02501369* không phát hiện sự tẩy xóa.

  91. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16H3-5873, SK: DU100*200101178* và SM: LC150FMG-1-A*01615378* không phát hiện sự tẩy xóa.

  92. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16F7-6155, SK: ZFY04A*06006599* và SM: HD1P53FMH *00002219* không phát hiện sự tẩy xóa.

  93. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L8-9296, SK: RRTVCHCCX61001337 và SM: VTMDA152FMHA 001139 không phát hiện sự tẩy xóa.

  94. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K6-4860, SK: VTADCG012TA-005377 và SM: 150FMG *02504914* không phát hiện sự tẩy xóa.

  95. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16P6-4615, SK: RN8DCHPN88B460475 và SM: VZS152FMH*460475* không phát hiện sự tẩy xóa.

  96. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L1-4432, SK: VTTDCH0A4TT*144476* và SM: VTT1P52FMH*144476* không phát hiện sự tẩy xóa.

  97. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K1-4887, SK: VCRPCH0032R*005633* và SM: CR110FMH *2005633* không phát hiện sự tẩy xóa.

  98. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K9-8477, SK: VNAWCH034NA000048 và SM: VNAYX1P52FMH000293 không phát hiện sự tẩy xóa.

  99. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16K4-4242, SK: VMXLCG0052U701631 và SM: VTRCF100E0701631 không phát hiện sự tẩy xóa.

  100. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16M7-8253, SK: RL1WCHXUM7B030747 và SM: RL11P52FMH-B030747 không phát hiện sự tẩy xóa.

  101. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16F7-6351, SK: LC4PCGL48X0007133 và SM: HD1P50FMG-3*Y0181253* không phát hiện sự tẩy xóa.

  102. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16L7-0346, SK: RPHDCGTUM5H009005 và SM: RPTDS150FMG00009005 không phát hiện sự tẩy xóa.

  103. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 16F9-0865, SK: *NJ110200011176* và SM: LC152FMH *00018211* không phát hiện sự tẩy xóa.

  104. Xe nhãn hiệu Trung Quốc, BKS: 20H3-7302, SK: VMXPCG00129037288 và SM: VHH1P50FMG-301037288 không phát hiện sự tẩy xóa.

  105. Xe nhãn hiệu YAMAHA, SK: 5HU2-24616 và SM: 5HU2-24616 không phát hiện sự tẩy xóa.

  106. Xe mô tô 2 bánh, SK: RRKWCH0UM7XE15957 và SM: VTT01JL1P52FMH015957 không phát hiện sự tẩy xóa.

  107. Xe mô tô 2 bánh, SK: VPDWCH032PD009602 và SM: VTMNE152FMHA007653 không phát hiện sự tẩy xóa.

  108. Xe nhãn hiệu SUZUKI, BKS: 34M2-7979, SK: RLSBE4AC060104014 và SM E445-VN104014 không phát hiện sự tẩy xóa.

  109. Xe mô tô 2 bánh, BKS: 14H1-2587, SK: RRKWCH2UM7XC08875  và SM: VTT36JL1P52FMH008875 không phát hiện sự tẩy xóa.

  110. Xe mô tô 2 bánh, BKS: 34M4-2254, SK: RRKWCH0UM5XH02066 và SM: VTT03JL1P52FMH002066 không phát hiện sự tẩy xóa.

  111. Xe mô tô 2 bánh, SK: LWGXCHL01526044 và SM: LC152FMH*01526044* không phát hiện sự tẩy xóa.

  112. Xe nhãn hiệu HONDA, không mang BKS, SK: RC55-1010072 và SM: RC55E-1000849 không phát hiện sự tẩy xóa; khung xe và thân máy không phát hiện dấu vết cắt hàn nghi vấn.

  113. Xe nhãn hiệu HONDA, không mang BKS, SK: MF03-1012749 và SM: MF03E-1012752 không phát hiện sự tẩy xóa; khung xe và thân máy không phát hiện dấu vết cắt hàn nghi vấn.

  Ai là chủ sở hữu hợp pháp số xe mô tô trên mang giấy tờ hợp lệ đến Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Kiến An - Địa chỉ 109 đường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, Hải Phòng để giải quyết. Sau 30 ngày kể từ ngày báo đăng không đến, Công an quận Kiến An sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.


  CÔNG AN QUẬN LÊ CHÂN

  Công an quận Lê Chân hiện đang tạm giữ một số phương tiện vi phạm TTATGT. Cụ thể:

  1- Xe BKS: 16H8-4073, SK: LXDXCGL0Y08061294, SM: 152FM 00060805

  2- Xe BKS: 15B1-14504, SK: RLCS16S10BY085608, SM: 16S1-085607

  3- Xe BKS: 16L6-8491, SK: RMHDCHVUM5T001270, SM: VTTHTJL1P52FMH-A 03737

  4- Xe BKS: 16L3-6111, SK: *RFVCSC2C241003138*, SM: C2*H03391*

  5- Xe BKS: 16K5-9263, SK: WE110*Y0001172*, SM: HD1P53FMH*Y0160130*

  6- Xe không BKS, SK: RRKDCB0TT7XD02519, SM: VTTYX1P39FMB-1002519

  7- Xe BKS: 34L5-9393, SK: RLCJ5VT204Y092966, SM: 5VT2-92966

  8- Xe BKS: 16F9-1484, SK: LXDXCHL0011141, SM: LC1P52FMH*00602713*

  9- Xe BKS: 16L9-0808, SK: RLCJ5VT105Y098126, SM: 5VT1-98126

  10- Xe BKS: 29S7-7813, SK: VDNFH125C14X739062, SM: HN739062

  11- Xe BKS: 16K4-0593, SK: VYA-J5VT23YA008621, SM: 5VT2-08621

  12- Xe BKS: 16M8-3529, SK: RLCN2B5607Y016587, SM: 2B56-016587

  13- Xe BKS: 16L1-7929, SK: VYA-J5VT23YA008293, SM: 5VT2-08293

  14- Xe BKS: 29M5-2303, SK: BE46C-TH203298, SM: E417-TH203298

  15- Xe BKS: 16M7-9198, SK: RMNWCHRMN7H001488, SM: VHLFM152FMH-V331488

  16- Xe BKS: 16H2-1538, SK: FL8100447, SM: LC150FMG*01700326*

  17- Xe BKS: 16M9-9267, SK: RNDWCH1ND71F08548, SM: VDGZS152FMH-ΛG*008548

  18- Xe BKS: 15F1-11800, SK: RLCS5C6K0DY010148, SM: 5C6K-010168

  19- Xe BKS: 15B1-77476, SK + SM: không xác định

  20- Xe BKS: 16K7-2960, SK: VPDWCH032PD011580, SM: VPDOR152FMH*00011580*

   21- Xe BKS: 34K8-2780, SK: VNAWCH034NA001782, SM: VNAYX1P52FMH 001729

  22- Xe BKS: 16F4-8809, SK: JF04- 1020954, SM: JF04E- 2021000

  23- Xe BKS: 16M9-0129, SK: RLCN2B5607Y023618, SM: 2B56-023618

  24- Xe BKS: 16P5-8474, SK: RLCS16S109Y039507, SM: 16S1-039506

  25- Xe BKS: 16H1-2681, SK: RLHHC12099Y056255, SM: HC12E-1593122

  26- Xe BKS: 16M8-6920, SK: RLHHC09027Y313690, SM: HC09E-5413767

  27- Xe BKS: 16H2-7110, SK: *LWAXCGL32YA2002322*, SM: 1P50FMG-3*10252958*

  28- Xe BKS: 16K1-2270, SK: BE42F-VN135807, SM: E418-VN135807

  29- Xe BKS: 16H9-0023, SK: 5SD1-24921, SM: 5SD1-24921

  30- Xe BKS: 16L7-4024, SK: RLCJ5VT205Y129408, SM: 5VT2-129408

  31- Xe BKS: 30X9-2178, SK: RLCJ5B950BY103034, SM: 5B95-103040

  32- Xe BKS: 16R7-5925, SK: RLCS5C640BY409672, SM: 5C64-409675

  33- Xe BKS: 16F1-8971, SK: C100M-8000408, SM: C100ME- 8000408

  34- Xe BKS: 15H9-07603, SK: RLCJ1PB30CY005164, SM: 1PB3- 005184

  35- Xe BKS: 14P4-4305, SK: RMEDCGHME6A008094, SM: VME150FMG-A008094

  36- Xe BKS: 15B1-06836, SK: RRKWCH1UM6XB00925, SM: VTT18JL1P52FMH000925

  37- Xe BKS: 16H9-7535, SK: VTTWCH022TT*009338*, SM: VTT1P52FMH*009338*

  38- Xe BKS: 16R5-5436, SK: RLCN5P1109Y063024, SM: 5P11-063029

  39- Xe BKS: 16R8-5451, SK: RLHJC4308AY039713, SM: JC43E-0843366

  40- Xe BKS: 16K7-6102, SK: RLSBE49L040137467, SM: E432- VN137467

  41- Xe BKS: 16H5-1410, SK: VHLPCH0031H001976, SM: LC152FMH*02095316*

  42- Xe BKS: 16N4-9850, SK: RRS2CJ10241-102604, SM: 1P52QMI *0006907*

  43- Xe BKS: 16K3-0592, SK: 5SD2- 22907, SM: 5SD2- 22907

  44- Xe BKS: 16H7-1625, SK: VKVPCG0011L0203568, SM: VKV1P50FMG-3 0123568

  45- Xe BKS: 34M7-8231, SK: RLGH125FD5D003887, SM: VMM9BD-D003887

  46- Xe BKS: 16N5-2819, SK: RMNWCH1MN7H000792, SM: VHLFM152FMH-V 430792

  47- Xe BKS: 29X2-0330, SK: RLCN2B5206Y121805, SM: 2B52-121805

  48- Xe BKS: 16K9-1035, SK: RLSBE4AA040111213, SM: E435-VN111213

  49- Xe BKS: 16F7-0134, SK: C100M-0235013, SM: C10ME-0235013

  50- Xe BKS: 16K5-0651, SK: VMETCJ013ME007001, SM: VMEM9B007001

  51- Xe BKS: 16K4-2402, SK: RLCJ2S1106Y022948, SM: 2S11-022948

  52- Xe BKS: 16L9-1092, SK: RPHWCHKUM5H 014348, SM: RPTTR152FMH 00014348

  53- Xe BKS: 16L8-1976, SK: RMYWCH1HY5A001052, SM: VLF1P52FMH-3 *50108052*

  54- Xe BKS: 16N4-5846, SK: RLCS5C6408Y056970, SM: 5C64-056970

  55- Xe BKS: 16P6-4476, SK: RLCS16S109Y045384, SM: 16S1-045388

  56- Xe BKS: 16N9-1660, SK: VHTDCH0U4UM002390, SM: MHTYG150FMH*4C502369*

  57- Xe BKS: 16N4-6348, SK: RRVWCH9UM7A001268, SM: VSAZS152FMH*009468*

  58- Xe BKS: 14H1-6475, SK: RLCN2B5204Y003852, SM: 2B52-03852

  59- Xe BKS: 16M8-1558, SK: RLCN2B5607Y027247, SM: 2B56-027247

  60- Xe BKS: 16L3-2266, SK: RLCS5C640AY288018, SM: 5C64-288024

  61- Xe BKS: 14P4-0387, SK: RLHHC09007Y102696, SM: HC09E-5202883

  62- Xe BKS: 16H6-1354, SK: VTMPCH0022T000512, SM: LC152FMH*01286460

  63- Xe BKS: 16K8-9278, SK: RLGH125CD4D023272, SM: VMEM9B023272

  64- Xe không BKS, SK: RLCN5P110BY317205, SM: 5P11-317209

  65- Xe BKS: 16H8-2017, SK: 5HU2-19781, SM: 5HU2-19781

  66- Xe BKS: 16N3-7583, SK: *LYMTJAA437A308403*, SM: ZY151QMI-2*07308454*

  67- Xe BKS: 16F9-6287, SK: *LF3XCHOXXYA385221*, SM: HD1P53FMH*Y0052728*

  68- Xe BKS: 15B1-09578, SK: RLCJ5B9608Y033564, SM: 5B96-033564

  69- Xe BKS: 16F4-1429, SK: NF100M-0066417, SM: NF100ME-0066417

  70- Xe BKS: 16H5-8376, SK: VTHPCH0021A002793, SM: 1P52FMH-3*10471970*

  71- Xe BKS: Không BKS, SK: AF55-1109851, SM: AF55E-1063858

  72- Xe không BKS, SK: AF55-1503178, SM: AF55E-1301834

  Ai là chủ sở hữu các xe trên, liên hệ số điện thoại 02253.631009 hoặc đến Đội CSGT.TT.113-CAQ Lê Chân. Địa chỉ: Số 93 Nguyễn Đức Cảnh, P. An Biên, Q. Lê Chân, TP Hải Phòng để làm thủ tục nhận lại tài sản. Khi đi mang theo giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu phương tiện (giấy đang ký xe hoặc giấy mua bán hợp pháp; Chứng minh nhân dân hoặc hộ khẩu).


  PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG

  Phòng CSGT hiện đang tạm giữ 204 xe mô tô vi phạm hành chính, đến nay đã quá thời hạn theo quy định, cụ thể:

  Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hải Phòng thông báo: Ai là chủ sở hữu và người có liên quan đến các phương tiện vi phạm bị tạm giữ mang đầy đủ giấy tờ hợp lệ (Đăng ký xe + Giấy phép lái xe + Chứng minh nhân dân) đến Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hải Phòng * Địa chỉ: Số 14 Phan Chu Trinh, quận Hồng Bàng, Hải Phòng để giải quyết. Sau 30 ngày kề từ ngày niêm yết, nếu không có người đến giải quyết, số phương tiện trên sẽ bị tịch thu sung công theo quy định của pháp luật.

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha

  Bản tin Pháp luật

  Video clip

  Phóng sự ảnh

  An toàn giao thông