Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố: Phối hợp tuyên truyền pháp luật tới 12.435 người

22:59 03/07/2018

Trong 6 tháng năm 2018, công tác tuyên truyền phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố quan tâm và triển khai sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và động đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng cấp tổ chức 74 hội nghị tuyên truyền pháp luật tới 12.435 người. Trong đó, MTTQ thành phố đã tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền tới 725 cán bộ mặt trận, các vị chức sắc, chức việc của các tổ chức tôn giáo.

Nội dung chủ yếu tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp năm 2013 và các luật như: luật đất đai, luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hòa giải ở cơ sở, luật tiếp công dân,…

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cũng đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện chủ đề năm của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách – cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh” gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và các tổ chức thành viên, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”…

Đặc biệt, tập trung cao tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của thành phố trong việc triển khai các dự án trọng điểm, tạo đồng thuận, thống nhất trong nhân dân, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cơ; vận động nhân dân tham gia đóng góp kinh phí, công tác cải tạo, nâng cấp chỉnh trang đường, ngõ theo chương trình hỗ trợ vật tư của thành phố.

NP

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha