Văn hoá, con người từng bước trở thành nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, thành phố Hải Phòng

15:46 14/06/2024

Sáng 14-6, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9-6-2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 11) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy và lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, địa phương.

          Báo cáo tổng kết, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nêu rõ: Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9-6-2014 của BCH Trung ương Đảng (khóa 11) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” được Thành ủy Hải Phòng, các cấp ủy triển khai bài bản, toàn diện, đồng bộ cùng với các nghị quyết của Trung ương, Thành ủy. Cùng với sự phát triển đột phá về kinh tế, nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hoá, con người Hải Phòng đạt được những kết quả nổi bật, trở thành nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ mới.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh: phát triển văn hoá, con người Hải Phòng đạt được những kết quả nổi bật, trở thành nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng, phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ mới.

          Theo đồng chí Đào Khánh Hà, ngay sau khi Nghị quyết 33 được ban hành, Thành ủy cụ thể hóa bằng Chương trình hành động số 33  ngày 4-2-2015 và Nghị quyết Đại hội 15, Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hải Phòng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố ban hành Nghị quyết số 07  ngày 1-8-2022 về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Ðảng bộ thành phố đến nãm 2025, định hướng đến năm 2030”, trong đó, cụ thể hóa các mục tiêu, giải pháp về việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Hải Phòng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, thành phố, khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển, sức mạnh nội sinh, nguồn động lực tinh thần thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

          Thành phố Hải Phòng cũng đã tạo được dấu ấn riêng với việc xây dựng, triển khai Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng” và cụ thể hóa thành chuyên đề cho từng năm. HĐND thành phố ban hành nhiều nghị quyết cụ thể hóa các chương trình hành động, kế hoạch của Thành ủy trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hải Phòng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững thành phố và đất nước…

Quang cảnh hội nghị

          Sau 10 năm tổ chức triển khai tại thành phố Hải Phòng, có thể khẳng định Nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị tại thành phố đã được cấp uỷ, chính quyền và hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở quán triệt, triển khai toàn diện, đồng bộ; cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố đón nhận, đồng thuận. Thông qua các hoạt động văn hoá, nghệ thuật việc tuyên truyền, quảng bá về những thành tựu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giá trị, vẻ đẹp về vùng đất, con người Hải Phòng với chiều sâu văn hóa, bề dày lịch sử được tôn vinh, ca ngợi, lan toả.

Theo đó, văn hoá từng bước trở thành nền tảng tinh thần xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước, thành phố để Hải Phòng từng bước phấn đấu trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, khẳng định vai trò động lực phát triển đất nước. 

Để xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện, Hải Phòng có nhiều chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, trọng dụng nhân tài; khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ cán bộ nữ. Đặc biệt, tập trung đầu tư hàng nghìn tỷ đồng từ nguồn lực ngân sách và huy động nhiều nguồn lực xã hội cho giáo dục đào tạo. Qua đó, đề cao, phát huy phẩm chất tốt đẹp của người Hải Phòng: “Trung dũng - Quyết thắng”; năng động, kiên trì, tự tin; có tác phong công nghiệp, văn minh, lịch thiệp; có trình độ học vấn và chuyên môn cao…, tâm huyết, trách nhiệm đóng góp xây dựng, phát triển thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nhấn mạnh: theo suốt tiến trình hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, Hải Phòng là miền đất mang đậm chiều sâu truyền thống lịch sử và văn hoá,  nơi hội tụ, đan xen nhiều nét văn hóa đa dạng, mang dấu ấn, bản sắc riêng giữa văn hoá biển và đồng bằng Bắc bộ. Miền đất và con người Hải Phòng dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu bảo vệ quê hương; sôi nổi, cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất; cởi mở, phóng khoáng với bạn bè bốn phương. Nét bản sắc văn hóa ấy được hình thành, phát triển, khắc hoạ ngày càng rõ nét trong quá trình chinh phục, gìn giữ, bảo vệ và xây dựng, kiến thiết mảnh đất quê hương. 10 năm thực hiện NQ 33 là cơ hội để Hải Phòng phát huy mạnh mẽ nguồn lực văn hóa, con người để thực hiện các mục tiêu phát triển.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, Nghị quyết 33 xác định rõ quan điểm “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”; “Phát triển văn hóa vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hóa. Trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thức, đoàn kết, cần cù, sáng tạo”.

 Chương trình hành động số 33 của Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã xác định mục tiêu “Giữ vững, bồi đắp, phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Hải Phòng trong quá trình toàn cầu hóa, chủ động hội nhập quốc tế. Xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học; khai thác và phát huy hiệu quả các cốt cách của người Hải Phòng trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố”; đã định hướng, xác định rõ 8 nhiệm vụ cần triển khai và giao các cấp ủy xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu chỉ đạo 7 nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện hiệu quả NQ 33

Để nâng cao hiệu quả, hiện thực hóa các chỉ đạo thành các hành động có kết quả rõ nét, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu chỉ đạo đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện 7 nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, tiếp tục thực hiện NQ 33 gắn với thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc ngày 24-11-2021 và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chiến lược, đề án, văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, các hoạt động văn hóa thiếu lành mạnh; kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tệ nạn xã hội; bảo vệ, phát huy các giá trị đạo đức truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, chống các hành vi tha hóa; tăng cường tuyên truyền những kinh nghiệm, cách làm hay ở các địa phương, đơn vị, các điển hình tiên tiến trong xây dựng văn hóa.

Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trao bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có nhiều thành tích trong thực hiện NQ 33

          Đồng chí Bí thư Thanh ủy yêu cầu chú trọng xây dựng môi trường văn hóa số gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số và công dân số phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố giai đoạn tới. Tiếp tục bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, các di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng. Quản lý tốt các hoạt động tôn giáo: tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tạo điều kiện thực hiện  hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; ngăn ngừa hoạt động cực đoan lợi dụng tôn giáo, tín ngưỡng; đồng thời lên án, phê phán mạnh mẽ những biểu hiện mê tín dị đoan, những hoạt động văn hóa không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục.

Bên cạnh phát triển các sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật, bảo tồn và phát huy di sản, cần chú trọng tạo lập môi trường văn hóa lành mạnh trong các lĩnh vực: báo chí và truyền thông; văn hóa doanh nhân, doanh nghiệp; giáo dục và đào tạo; hôn nhân và gia đình; văn hóa cộng đồng, văn hóa nơi công cộng, văn hóa cổ vũ thể thao... nhằm xây dựng hình ảnh con người Hải Phòng có nhân cách, lối sống tốt đẹp trong mắt Nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế.

Các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố trao bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong thực hiện NQ 33

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu phân bổ nguồn lực phát triển văn hóa, con người tương xứng với thành tựu phát triển kinh tế. Quan tâm đầu tư, bố trí nguồn lực xây dựng, bổ sung, nâng cấp các thiết chế văn hóa, nhất là ở những địa bàn khó khăn, những nơi sáp nhập xã, thôn, tổ dân phố. Xây dựng phương án tổng thể phát huy hiệu quả sử dụng các công trình nhà văn hóa, khu thể thao đã được đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nhất là ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát, đề xuất cơ chế chính sách tôn vinh, đãi ngộ với các nghệ sĩ, nghệ nhân tiêu biểu trong việc cống hiến, trao truyền, phổ biến các giá trị văn hóa. Thiết lập, kiến tạo môi trường thuận lợi để phát hiện, đào tạo, phát huy tài năng trẻ, coi các tài năng nghệ thuật cũng là nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thành phố; tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa, nghệ thuật để văn hóa trở thành đại sứ, trở thành động lực phát triển ngành du lịch và kinh tế thành phố.

           Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 20 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 33./.

                                                                                                                               Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông