50 NĂM TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG XDPT TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ (16-6-1967 * 16-6-2017): Kỳ 2: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - sức mạnh của CAND

14:37 17/05/2017

Kỳ 2: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ - sức mạnh của CAND

Trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động của lực lượng CAND luôn gắn liền với phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Chính sức mạnh của quần chúng đã giúp lực lượng CAND vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, có lúc hiểm nghèo, góp phần quan trọng giữ vững thành quả cách mạng.

Ra đời trong những ngày sục sôi của Cách mạng tháng Tám, tuy còn non trẻ, song lực lượng Công an đã quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, đường lối quần chúng của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, dựa vào Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc để tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái tham gia các tổ chức như: “Việt Dũng thanh niên đoàn”, “Việt nữ đoàn”, “Cảnh sát danh dự không lương”...

Sự phát triển của lực lượng công an luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Các lực lượng tổ chức quần chúng đầu tiên này đã sát cánh với lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo vệ ANTT, đấu tranh quyết liệt với các thế lực thù địch, phản động và tội phạm, bảo vệ an toàn Lễ Tuyên ngôn độc lập (2-9-1945), bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ trước sự đe dọa của thù trong, giặc ngoài trong tình thế đất nước “Ngàn cân treo sợi tóc”.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng QĐND; các đoàn, hội kháng chiến tham mưu cho Đảng, Chính phủ chỉ đạo, tổ chức nhân dân thực hiện cuộc vận động với khẩu hiệu “3 không”, nội dung phù hợp với đặc điểm từng vùng, miền chiến lược.

Các cuộc vận động trên đã nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho nhân dân, “bưng tai, bịt mắt” quân thù và đã nhanh chóng phát triển ra toàn quốc thành phong trào “Phòng gian bảo mật”. Nhân dân đã giúp đỡ lực lượng Công an đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động phá hoại của địch và âm mưu lập “Xứ Nùng”, “Xứ Thái”, “Xứ Mường” tự trị... ở miền núi phía Bắc và lập “Nước Tây Kỳ tự trị”, “Nước Nam Kỳ tự trị” ở phía Nam..., đỉnh cao là góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (ngày 7-5-1954), buộc Pháp phải ký hiệp định Giơnevơ, lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ở miền Nam, lực lượng Công an tiếp tục tham mưu cho Đảng, Trung ương Cục chỉ đạo tổ chức vận động nhân dân tích cực xây dựng lực lượng nòng cốt trực tiếp đấu tranh chống kẻ thù xâm lược và bè lũ tay sai với các phong trào “Bảo mật phòng gian” ở cả 3 vùng chiến lược và thành lập “Hội đồng bảo vệ an ninh” xã, ấp...

Ở miền Bắc, Trung ương Đảng, Chính phủ phát động sâu rộng phong trào “Bảo vệ trị an” và mở cuộc vận động “Bảo mật phòng gian”, ban hành thông tư về thành lập các tổ chức bảo vệ cơ quan, xí nghiệp.

Sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4-1975), lực lượng Công an theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đã thống nhất các phong trào, cuộc vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT trong toàn quốc thành phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Với sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể, từng tổ chức xã hội, từng tầng lớp nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

Phong trào đã có bước phát triển khá mạnh mẽ bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú; phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, cụ thể của từng vùng, từng khu vực, từng lĩnh vực, từng địa bàn cụ thể; nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc được nhân rộng trong toàn quốc. Từ phong trào này, hàng loạt mô hình phát huy cao nhất năng lực sáng tạo của quần chúng tại cơ sở; khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của toàn dân trong phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

(còn nữa)

Thu Ninh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông