6 nguyên tắc định danh và xác thực điện tử

16:25 26/10/2022

Tại Điều 4, Chương I, Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh, xác thực điện tử chính thức có hiệu lực từ ngày 20-10-2022 đã quy định rõ 6 nguyên tắc định danh và xác thực điện tử như sau:

Một là. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hai là. Bảo đảm tính chính xác, duy nhất trong định danh và xác thực điện tử, công khai, minh bạch trong quản lý, thuận tiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Ba là. Bảo đảm an ninh, an toàn thiết bị, bảo mật dữ liệu khi thực hiện định danh và xác thực điện tử.

Bốn là. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được khai thác và sử dụng danh tính điện tử phải bảo mật thông tin tài khoản định danh điện tử và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Năm là. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về định danh và xác thực điện tử phải được phát hiện, xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

Sáu là. Bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Cùng với đó, tại Điều 5 của Nghị định đã quy định rõ về khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử như sau:

Một là. Hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công kết nối với hệ thống định danh, xác thực điện tử để khai thác thông tin của chủ thể danh tính điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ hành chính công trên môi trường điện tử và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao qua Nền tảng định danh, xác thực điện tử.

Hai là. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử qua ứng dụng VNeID, trang thông tin định danh điện tử, thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử bằng thiết bị, phần mềm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn.

Ba là. Chủ thể danh tính điện tử khai thác, chia sẻ thông tin danh tính điện tử (trừ thông tin sinh trắc học) và thông tin khác của mình đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử trên hệ thống định danh và xác thực điện tử với cá nhân, tổ chức khác qua ứng dụng VNeID.

          Về điều khoản sử dụng tài khoản định danh điện tử, tại Điều 6, Chương I, Nghị định này cũng quy định rõ chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử phải tuân thủ 2 quy định sau:

Một là. Không được sử dụng tài khoản định danh điện tử vào hoạt động, giao dịch trái quy định của pháp luật; xâm phạm đến an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hai là. Không được can thiệp trái phép vào hoạt động của hệ thống định danh và xác thực điện tử.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích