90 năm Ngày truyền thống Ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020): Những trang sử vàng trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng (Kỳ 6)-Tạo tiền đề cho công cuộc đổi mới

09:57 24/07/2020

Kết thúc Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (30-4-1975), miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Nước ta bước vào một giai đoạn cách mạng mới, cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.

Mừng non sông thống nhất, cả nước bước vào giai đoạn lịch sử mới

Đất n­ước vừa trải qua 30 năm chiến tranh, phải đối phó với các cuộc chiến tranh biên giới, bị đế quốc Mỹ và các thế lực đế quốc bao vây cấm vận, kinh tế - xã hội nư­ớc ta lâm vào khủng hoảng kéo dài, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Trong hoàn cảnh đó, công tác tuyên giáo đã tập trung động viên các tầng lớp nhân dân nêu cao ý chí khắc phục khó khăn, quyết tâm vư­ợt qua thử thách, nhanh chóng thực hiện thống nhất đất nư­ớc; cổ vũ khí thế phấn đấu khắc phục hậu quả chiến tranh, chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc của Tổ quốc, từng bư­ớc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ban đầu quan trọng của đất nư­ớc, tạo điều kiện cho các b­ước phát triển tiếp theo.

Công tác tuyên truyền, cổ động được triển khai mạnh mẽ, đều khắp, nêu cao thắng lợi vĩ đại của dân tộc, phổ biến rộng rãi các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng mới giải phóng; đập tan luận điệu chiến tranh tâm lý của địch; tổ chức phong trào quần chúng đoàn kết, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống, bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng chính quyền và các đoàn thể cách mạng ở địa phương.

Trước tình hình và nhiệm vụ mới, để giúp Trung ương nghiên cứu chỉ đạo và kiểm tra các đường lối, chủ trương về các lĩnh vực tuyên huấn và khoa giáo, Ban Bí thư đã tăng cường, bổ sung cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy của Ban Tuyên huấn Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương.

Với sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, công tác tuyên huấn và khoa giáo đã được các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong và ngoài khối cũng như các cấp ủy, chính quyền ở các địa phương nhanh chóng triển khai và đã góp phần thiết thực vào việc ổn định tình hình kinh tế- xã hội.

Chủ trương của Đảng lúc này là “Toàn Đảng phải làm công tác tư tưởng, mọi đảng viên đều phải làm công tác tư tưởng. Phối hợp tất cả các cơ quan, các ban, ngành đoàn thể, sử dụng tất cả các công cụ thông tin, văn hoá, văn học, nghệ thuật, giáo dục, v.v.. để làm công tác tư tưởng; gắn chặt công tác tuyên truyền giáo dục với công tác tổ chức và tổng kết thực tiễn để làm công tác tư tưởng...”.

Trong quá trình triển khai thực hiện, ngành tuyên huấn – khoa giáo Trung ương đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức lực lượng các binh chủng trên mặt trận tư tưởng của Đảng và Nhà nước, quân đội, công an và các đoàn thể, tăng cường giáo dục cảnh giác cho nhân dân, tiến hành phản kích các luận điệu thù địch, chặn phá các con đường đưa những văn hoá phẩm phản động, đồi truỵ từ ngoài vào.

Công tác tuyên giáo giai đoạn 1975 - 1985 đã thực hiện nhiệm vụ quan trọng là giáo dục toàn Đảng, toàn dân kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, thống nhất về chính trị và tư tưởng trong việc sớm thống nhất đất nước ngay sau khi giành được thắng lợi giải phóng miền Nam, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Công tác tuyên giáo đã kiên trì đấu tranh chống hữu khuynh, chủ quan, say sưa với thắng lợi, mất cảnh giác cách mạng, động viên toàn dân khắc phục khó khăn, gian khổ, tìm cách tháo gỡ khó khăn, tìm tòi cơ chế quản lý mới phù hợp với thực tiễn.

Công tác tuyên giáo đã bám sát thực tiễn cùng với các ngành phát hiện và biểu dương nhân tố mới trong kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt trong kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, lưu thông phân phối đã có sáng tạo đổi mới cơ chế quản lý. Những nhân tố tích cực đó giúp Trung ương tổng kết và có những quyết định, chính sách mới, tạo tiền đề và điều kiện cho công cuộc đổi mới.

          Hoàng Minh (Còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha