90 năm Ngày truyền thống Ngành tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020) Những trang sử vàng trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng (Kỳ 7)-Kiên định con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn

16:49 25/07/2020

Tháng 12-1986, Đại hội VI của Đảng họp trong bối cảnh đất nước đang lâm vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, tác động nặng nề đến tư tưởng chính trị, vì vậy đổi mới đã trở thành nhu cầu cấp bách của toàn xã hội và có tầm quan trọng quyết định đến sự sống còn của cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta (Ảnh tư liệu)

Nhiệm vụ công tác tư tưởng lúc đó tập trung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng Nghị quyết Đại hội VI của Đảng trong toàn Đảng và toàn xã hội, tạo sự phấn khởi và hy vọng của nhân dân vào bước phát triển mới của đất nước. Đồng thời góp phần tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, trước hết là đổi mới kinh tế.

Trong những tháng cuối năm 1991, khi toàn Đảng, toàn dân ta đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội VII thì một cơn chấn động chính trị lớn trên thế giới đã tác động không nhỏ đến tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân ta, đó là chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, Liên bang Xô-viết tan rã. Trong nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động phá hoại, một số người dao động, bi quan, giảm sút lòng tin vào sự nghiệp đổi mới và tương lai đất nước.

Trước tình hình đó, toàn hệ thống công tác tư tưởng đã kịp thời triển khai các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, lấy lại được sự ổn định và thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và toàn xã hội. Cách mạng nước ta không những đứng vững mà còn khắc phục một bước quan trọng khủng hoảng kinh tế - xã hội, chính trị ổn định, quan hệ đối ngoại mở rộng. Từ thành tựu này, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác tư tưởng.

Trong mọi tình huống lãnh đạo của Đảng, nắm bắt kịp thời các chiều hướng tư tưởng, định hướng đúng tư tưởng và hành động cho toàn xã hội, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng và đường lối của Đảng, phát huy sức mạnh của cả dân tộc thì cách mạng sẽ vượt qua được muôn vàn khó khăn, thử thách, vững vàng đi lên theo con đường đã chọn.

Tổng quát giai đoạn 1986-2020 là giai đoạn cách mạng sôi động, một bước ngoặt lịch sử, quyết định sự phát triển của đất nước. Công tác tuyên giáo trong giai đoạn này đã kịp thời đổi mới để cùng với toàn Đảng hình thành đường lối, chính sách đổi mới toàn diện đất nước, đưa đường lối, chính sách đến với quần chúng tạo không khí dân chủ, đổi mới trong toàn xã hội.

Việc đổi mới được tiến hành có nguyên tắc, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đấu tranh chống lại các tư tưởng bảo thủ, dân chủ cực đoan, bi quan, dao động và làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình'' của các thế lực thù địch, để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả của cách mạng.

Công tác tuyên giáo đã thực hiện mở rộng dân chủ, tự do tư tưởng, tăng cường đối thoại, lắng nghe dư luận xã hội, v.v.. để đánh giá tình hình tư tưởng một cách khoa học, khách quan, trung thực, giúp trung ương có cơ chế chính sách phù hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đã nắm bắt nhanh, kịp thời những sự kiện, sự việc nổi cộm có tác động đến tư tưởng cán bộ nhân dân, những vấn đề tư tưởng trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ để có giải pháp xử lý, ổn định tình hình.

Sự nghiệp đổi mới thành công, ổn định chính trị xã hội được bảo đảm, vị thế Việt Nam được nâng cao trên thế giới có công sức đóng góp rất quan trọng của công tác tuyên giáo, trong đó có vai trò của cấp uỷ các cấp đảng viên trong toàn Đảng, trực tiếp là đội ngũ cán bộ công tác tuyên giáo của Đảng.

Nhìn lại gần 35 năm đổi mới, ngành tuyên giáo của Đảng đã hoàn thành xứng đáng nhiệm vụ, với chức năng là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức và những nội dung quan trọng khác.

Sự đóng góp của công tác tuyên giáo được thể hiện trên nhiều mặt, nhiều lĩnh vực nổi bật, đó là: Tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng, toàn dân để thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; củng cố niềm tin, niềm tự hào về Đảng, về đất nước và con người Việt Nam, nâng cao uy tín và vị thế của đất nước; góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Góp phần bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng môi trường văn hóa, xã hội an toàn, lành mạnh, xây dựng con người mới Việt Nam.

Đặc biệt là trong 5 năm trở lại đây, công tác tuyên giáo từ Trung ương đến địa phương đã có sự chuyển biến sâu sắc và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông