Chủ động tham mưu ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo về công tác PCCC, CNCH

17:29 08/07/2020

Trong những năm qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - CATP đã đề xuất Giám đốc CATP tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác PCCC, CNCH.

Nổi bật là: Triển khai thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số 83; Tham mưu thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt các sở, ngành, địa phương; Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác CNCH, hướng dẫn xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ đảm nhận công tác CNCH... ; Ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC, CNCH... 

Bên cạnh đó, CATP tham mưu UBND TP ban hành Công văn 141/UBND-VXNC ngày 7-1-2019 về tăng cường công tác PCCC tại khu dân cư thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Ban hành Nghị quyết số 27/2017NQ-HĐND về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về PCCC trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đưa vào sử dụng trước ngày Luật PCCC số 27/2001/QH10 có hiệu lực; Tổ chức sơ kết 10 năm thực hiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an, Bộ Xây dựng về cấp nước chữa cháy khu đô thị, khu công nghiệp, chỉ đạo điều tra, khảo sát hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn để phục vụ công tác. 

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha