Chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đoàn các cấp

19:50 13/10/2022

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát được các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố chú trọng triển khai đã tạo ra được sự chuyển biến tích cực. Nội dung kiểm tra, giám sát bám vào thực tiễn công tác; hình thức kiểm tra, giám sát có đổi mới, quy trình đảm bảo chặt chẽ và khoa học hơn. Qua đó, giúp các cấp bộ Đoàn đánh giá chính xác hơn thực trạng chất lượng phong trào, tổ chức và hoạt động Đoàn các cấp; giải quyết kịp thời những khó khăn, phát sinh từ thực tiễn đặt ra tại từng đơn vị, địa phương.

Hằng năm, Ban Thường vụ Thành đoàn đều chủ trì, thành lập các Đoàn giám sát với sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các ban, sở, ngành có liên quan thực hiện giám sát đối với cấp ủy một số đơn vị.

Chương trình giám sát tập trung vào việc triển khai một số nội dung chủ yếu như: Chương trình hành động số 04 -CTr/TU ngày 30-3-2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 42 -CT/TW ngày 2-3-2015 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 91/KH-TU ngày 9-1-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu BCH Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết 25 về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 6-2-2013 của Thủ tướng chính phủ; Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 2-4-2016 của Ủy ban nhân dân thành phố về chương trình phát triển thanh niên thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22-11-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Luật Thanh niên 2020…

Các hoạt động phản biện xã hội được triển khai dưới nhiều hình thức đã tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên được tham gia đóng góp vào các chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên, đặc biệt là tham gia ý kiến vào xây dựng dự thảo Luật Thanh niên…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích