Chương trình hành động của đồng chí Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

16:11 14/05/2021

- Họ và tên: Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng.

- Đơn vị bầu cử: Thành phố Hải Phòng.

Khi được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV tôi đã luôn ý thức được rằng, đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, đồng thời, tôi cũng nhận thức rõ trách nhiệm lớn lao của mình trước Đảng và trước Nhân dân; là cơ hội, điều kiện cho tôi được kết nối mối quan hệ giữa Trung ương với chính quyền, quân và nhân dân thành phố Hải Phòng.

Với nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của người Đại biểu Quốc hội, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội Khóa XV, tôi sẽ tập trung thực hiện những nội dung sau:

1. Đối với công tác xây dựng Luật: Đây là một hoạt động chiếm nhiều thời gian của Quốc hội, là hoạt động thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, triển khai các quy định của Hiến pháp. Do vậy, cùng với việc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương; tôi sẽ tích cực nghiên cứu, lắng nghe những ý kiến, quan điểm khác nhau, lựa chọn thông tin; từ kinh nghiệm công tác thực tiễn của mình tôi sẽ cân nhắc, đánh giá và tham gia ý kiến có chất lượng, phù hợp với thực tế, có dự kiến, dự báo sát hợp với tình hình đất nước và thành phố Hải Phòng vào các Dự án Luật được trình trong các kỳ họp của Quốc hội. Đồng thời, khi tham gia xây dựng chương trình xây dựng luật hằng năm, tôi sẽ tiếp thu ý kiến từ thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung những luật đã được ban hành có sự chồng chéo, bất cập, không còn phù hợp với thực tiễn, nhằm góp phần tạo lập hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhất là những đạo luật có liên quan đến đời sống Nhân dân, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, an toàn thực phẩm, đất đai, đầu tư, kinh doanh, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ tham nhũng, tiêu cực; tổ chức thi hành pháp luật.

Mặt khác, trong quá trình tham gia nhiệm vụ lập pháp, việc lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, nhất là đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản pháp luật sẽ tạo điều kiện cho các tầng lớp Nhân dân tham gia xây dựng pháp luật. Do đó, bản thân tôi nhận thấy việc quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu nguyện vọng của Nhân dân trong quá trình xây dựng Luật là một trong những nhiệm vụ ưu tiên, đặt lên hàng đầu. Thực hiện chủ trương "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", góp phần đưa pháp luật hiện hữu trong cuộc sống, đáp ứng nhu cầu chính đáng, thiết thực của xã hội và Nhân dân.

2. Đối với hoạt động giám sát tối cao: Tôi sẽ nghiên cứu đề xuất Quốc hội tập trung giám sát có hiệu quả những lĩnh vực, vấn đề mà Nhân dân quan tâm để đảm bảo cho các chủ trương, chính sách hợp lòng dân đi vào cuộc sống, đảm bảo cho luật pháp được thực hiện nghiêm minh, quan tâm đến những vấn đề gắn bó mật thiết đến đời sống Nhân dân như: quản lý tài nguyên, đất đai, quản lý đô thị, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước sạch cho Nhân dân, xây dựng nông thôn mới, các chính sách lớn về giáo dục, y tế, văn hóa, việc làm cho người lao động, bình đẳng giới, phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nắm vững các quy định của Hiến pháp, pháp luật để tham gia các hoạt động giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội cũng như các Đoàn giám sát của các cơ quan Quốc hội khi là thành viên.

3. Về quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước: Tôi sẽ nghiên cứu xem xét khách quan, thận trọng, đề xuất biện pháp phù hợp khi tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước về mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản về phát triển kinh tế, xã hội hằng năm và dài hạn, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia, về xây dựng bộ máy Nhà nước, về đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, về cải cách hành chính Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính góp phần đảm bảo các quyết định phù hợp tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân; kiên trì đề xuất với Quốc hội những ý kiến đề xuất, những nguyện vọng chính đáng của thành phố và nhân dân địa phương.

4. Tham dự đầy đủ và chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế hoạt động các kỳ họp Quốc hội, chủ động tích cực tham gia vào nội dung các kỳ họp của Quốc hội. Đề xuất nội dung hoạt động và tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố. Tham gia đầy đủ các phiên họp Ủy ban của Quốc hội mà mình là thành viên.

5. Triển khai Nghị quyết 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; theo đó, thành phố Hải Phòng dự kiến sẽ đề xuất các cơ quan Trung ương cho phép Hải Phòng thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, có tính đột phá, khả thi cao. Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 16 của Đảng bộ thành phố, thành phố Hải Phòng sẽ triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận. Đây là những việc thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; do vậy, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có trách nhiệm của thành phố để báo cáo, thông tin với các cơ quan có trách nhiệm của Quốc hội trong việc xem xét, thẩm tra để trình cấp có thẩm quyền quyết định kịp thời.

6. Quan tâm thực hiện tốt việc xem xét, chuyển đơn thư, kiến nghị chính đáng của công dân đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc xử lý, giải quyết kiến nghị của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết đơn, thư của công dân.

7. Để làm tốt được những nội dung trên của người Đại biểu Quốc hội, tôi sẽ luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và Nhân dân, chịu sự giám sát của cử tri, Nhân dân, tiếp nhận và phản ánh trung thực những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cử tri với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm của Trung ương. Thực hiện nghiêm chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội. Ngoài ra, sẽ tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, nhóm khi cần thiết và có điều kiện thực hiện.

Nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội Khóa XV, tôi xin hứa sẽ mang hết tâm huyết, năng lực, vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm trên 20 năm làm công tác pháp luật ở địa phương và 5 năm hoạt động tại nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIV, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân thành phố giao.

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông