Chương trình hành động của đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Phó chủ tịch UBND thành phố

15:57 14/05/2021

Thu hút nguồn lực tập trung phát triển đột phá hạ tầng giao thông, đô thị, phát triển 3 trụ cột kinh tế của thành phố
 
Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy và sự hiệp thương giới thiệu của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; sự tín nhiệm giới thiệu của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã giới thiệu tôi tham gia ứng cử Đại biểu HĐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 7, thuộc quận Kiến An.
Bản thân tôi là đại biểu HĐND thành phố khóa 15, nhiệm kỳ 2016-2021 và sinh hoạt ở tổ Đại biểu HĐND thành phố tại quận Kiến An. Nay tiếp tục được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 16, tôi nhận thấy, đây là niềm vinh dự của bản thân, đồng thời cũng thấy được trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.
Trong những năm qua, dù ở cương vị nào tôi cũng luôn cống hiến công sức, trí tuệ cho sự phát triển của thành phố. Trong giai đoạn 2016-2021, thành phố đã đạt được kết quả nổi bật như: Tốc độ tăng trưởng (GRDP) bình quân 5 đạt 14,02%, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ, hạ tầng giao thông có bước phát triển đột phá. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan tâm đầu tư, đẩy nhanh tiến độ; các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; công tác an sinh xã hội được quan tâm với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, quốc phòng được tăng cường về tiềm lực, an ninh trật tự được đảm bảo, chủ quyền biên giới biển đảo được giữ vững. 
 
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND thành phố khóa16, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND thành phố với các chương trình hành động cụ thể như sau:
 
Với nhiệm vụ Đại biểu HĐND thành phố
 
1.Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Không ngừng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, chấp hành tốt các quy định của Hiến pháp, pháp luật.
 
2.Thường xuyên sâu sát cơ sở để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc của cử tri, là cầu nối phản ánh trung thực mọi ý kiến, nguyện vọng của cử tri với với HĐND thành phố, UBND thành phố và các cơ quan liên quan để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri,nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, hỗ trợ xây dựng, ban hành các Nghị quyết, Quyết định đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
 
3.Tích cực tham gia các hoạt động của HĐND, thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, để cử tri được tham gia vào nội dung kỳ họp HĐND và được nắm bắt kịp thời thông tin kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết những kiến nghị của cử tri, tham gia thực hiện tốt chức năng giám sát của người đại biểu HĐND đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước để mang lại hiệu quả thiết thực.
 
4. Cùng với đoàn Đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại quận Kiến An, tôi sẽ đóng góp tích cực cho quận đề ra những quyết sách phù hợp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Kiến An lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu xây dựng quận Kiến An đến năm 2025 theo hướng đô thị hiện đại.
 
Với cương vị là Phó chủ tịch UBND thành phố
 
1.Tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố những chủ trương, chính sách, giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 và xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân.
 
2.Tôi cùng với các đồng chí lãnh đạo thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế, thu hút nguồn lực tập trung phát triển đột phá hạ tầng giao thông, đô thị; phát triển 3 trụ cột kinh tế của thành phố: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại theo tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để xây dựng, phát triển và hiện đại hoá đô thị tại thành phố mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố Cảng biển…
 
3.Tập trung phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, ban hành những chủ trương, cơ chế, chính sách mới, ưu tiên nguồn lực, khuyến khích phát triển các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, các lĩnh vực an sinh xã hội, nhất là chính sách đối với các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công. Giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá, bản sắc văn hoá truyền thống, xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện.
 
4.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương “Đầu tư cho công tác an sinh, phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”; bảo đảm các chế độ, chính sách của thành phố đối với người có công, đối tượng chính sách ngày càng tốt hơn.
5.Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.
 
6.Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời có giải pháp hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
 
Tôi mong muốn được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, để tôi có điều kiện thực hiện tốt chương trình hành động của mình, đóng góp một phần công sức vào sự phát triển của thành phố trên cơ sở giám sát của cử tri./.
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông