Chương trình hành động của đồng chí Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Ủy viên Ban Pháp chế HĐND thành phố khóa XV, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố

17:48 14/05/2021

* Quan tâm các giải pháp cải thiện đời sống cựu chiến binh và nhân dân
Vinh dự được thay mặt hơn 13 vạn cựu chiến binh (CCB) và cựu quân nhân thành phố tham gia tái ứng cử HĐND thành phố khóa XVI, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
 
Một là, tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống Hội CCB Việt Nam, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới đất nước; thường xuyên quán triệt đầy đủ mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhất là tập trung quán triệt đầy đủ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xây dựng và phát triển Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.
 
 
Hai là, tiếp tục phát huy khả năng và kinh nghiệm đại biểu HĐND nhiệm kỳ 15, dành nhiều thời gian hơn nữa gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để lắng nghe, tiếp thu, nắm chắc mọi tình hình đời sống nhân dân, đề xuất với HĐND, UBND thành phố và chính quyền các cấp về những yêu cầu cử tri và nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như đời sống, việc làm, xóa nghèo, thực hiện chính sách người có công; trực tiếp là chăm lo cải thiện nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của CCB, cựu quân nhân.
 
 
Ba là, quán triệt và triển khai thực hiện tốt vai trò của Hội CCB trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và nhân dân, nhất là lợi ích của bà con nông dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng thông qua hoạt động, góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thật sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí quan liêu và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
 
 
Bốn là, để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ và nghĩa vụ công dân đối với cử tri và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất tích cực tham gia xây dựng các chương trình, nghị quyết của HĐND thành phố; chân tình, thắng thắn tham gia chất vấn tại các phiên họp của HĐND đối với những vẫn đề cử tri thành phố quan tâm.
 
 
Mong rằng tôi sẽ có cơ hội được đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của thành phố, sự phồn thịnh của  nhân dân./.
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông