Chuyên mục Luật Cư trú: Đăng ký tạm trú bị huỷ bỏ trong trường hợp nào?

15:38 29/05/2022

Để hướng dẫn cụ thể thẩm quyền hủy bỏ đăng ký tạm trú quy định tại Điều 35 Luật Cư trú năm 2020, Điều 14, Thông tư 55/2021/TT-BCA đã quy định, hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Trường hợp đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và không đúng đối tượng theo quy định của Luật Cư trú thì cơ quan đã đăng ký tạm trú ra quyết định huỷ bỏ việc đăng ký tạm trú. Trường hợp phức tạp thì báo cáo Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của cơ quan đã đăng ký tạm trú xem xét ra quyết định hủy bỏ việc đăng ký tạm trú.

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định huỷ bỏ việc đăng ký tạm trú, cơ quan đã đăng ký tạm trú có trách nhiệm cập nhật việc hủy bỏ đăng ký tạm trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; thông báo bằng văn bản cho công dân và nêu rõ lý do.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích