Chuyên mục Luật Cư trú Phần IV Nghị định 62/2021/NĐ-CP, ngày 29-6-2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú: Sự cần thiết ban hành Nghị định

15:43 11/07/2022

Thực hiện quy định của Luật Cư trú năm 2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18-4-2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (Nghị định 31). Việc ban hành Nghị định 31 đã góp phần hoàn thiện quy định của pháp luật về cư trú và yêu cầu của công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, yêu cầu quản lý dân cư, bảo đảm an ninh, TTATXH.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới, yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển KT-XH, bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền công dân và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư, ứng dụng KHCN tiên tiến đã đặt ra yêu cầu phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về cư trú.

Ngày 13-11-2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cư trú năm 2020. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2021. Theo đó, Luật Cư trú năm 2020 đã giao Chính phủ quy định chi tiết các nội dung sau:

1. Nơi cư trú của người sinh sống, người làm nghề lưu động trên tàu, thuyền hoặc phương tiện khác có khả năng di chuyển (khoản 2 Điều 16 Luật Cư trú).

2. Nơi cư trú của người không có nơi thường trú, nơi tạm trú (khoản 7 Điều 19 Luật Cư trú).

3. Các loại giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân (khoản 10 Điều 21 Luật Cư trú).

4. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú (khoản 3 Điều 24 Luật Cư trú).

5. Hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú (khoản 3 Điều 29 Luật Cư trú).

6. Xây dựng, quản lý, sử dụng Cơ sở dữ liệu về cư trú, thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu từ Cơ sở dữ liệu về cư trú cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân (khoản 4 Điều 36 Luật Cư trú).

Ngày 22-12-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2197/QĐ-TTg về ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 10. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Công an chủ trì xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18-4-2014 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú (xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn) để bảo đảm việc triển khai thực hiện Luật Cư trú năm 2020 theo đúng quy định.

Từ các căn cứ nêu trên cho thấy, việc xây dựng và ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Cư trú thay thế cho Nghị định 31 là cần thiết và có đầy đủ cơ sở.

Ngày 29-6-2021, theo đề nghị của Bộ Trưởng Bộ Công an, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị định số 62/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông