Chuyên mục Luật Điện ảnh: Quy định về lưu chiểu phim, lưu trữ phim

17:15 01/04/2024

Chương V, Luật Điện ảnh được Quốc hội chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 3, khoá XV, ngày 15/6/2022, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2023, đã đưa ra những quy định cụ thể về “Lưu chiểu phim, lưu trữ phim”.

Cụ thể, tại Điều 33 chương này của Luật đã quy định về “Lưu chiểu phim” như sau: Cơ sở điện ảnh có phim được cấp Giấy phép phân loại phim theo quy địnhphải nộp lưu chiểu 1 bản phim cho cơ quan cấp Giấy phép phân loại phim. Đối với phim Việt Nam sử dụng ngân sách nhà nước phải nộp kịch bản và tài liệu kèm theo phim.

Về thời hạn lưu chiểu, phim Việt Nam là 12 tháng kể từ ngày phim được cấp Giấy phép phân loại phim; thời hạn lưu chiểu phim nhập khẩu theo quy định trong Giấy phép phân loại phim. Khi hết thời hạn lưu chiểu, cơ quan nhận lưu chiểu phim có trách nhiệm sau đây:

a) Chuyển bản phim lưu chiểu không khóa mã, kịch bản và tài liệu kèm theo phim cho cơ sở lưu trữ phim đối với phim Việt Nam sản xuất sử dụng ngân sách nhà nước;

b) Chuyển bản phim lưu chiểu cho cơ sở lưu trữ phim đối với phim Việt Nam sản xuất không sử dụng ngân sách nhà nước;

c) Trả lại bản phim lưu chiểu cho cơ sở nộp lưu chiểu đối với phim nhập khẩu.

Cơ sở điện ảnh phải mở mã khóa phim để đối chiếu, kiểm tra khi có yêu cầu của cơ quan cấp Giấy phép phân loại phim.

Cùng với đó, tại Điều 34 chương này của Luật quy định về “Lưu trữ phim” như sau: Cơ sở lưu trữ phim thuộc cơ quan văn hóa, thể thao và du lịch có tráchnhiệm lưu trữ phim Việt Nam đã được cấp Giấy phép phân loại phim.Cơ sở lưu trữ phim thuộc cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động truyềnhình có trách nhiệm lưu trữ phim của cơ quan, đơn vị.Cơ sở lưu trữ phim thuộc Bộ, ngành lưu trữ phim lưu hành nội bộ; cơ quannghiên cứu khoa học lưu trữ phim của cơ quan, đơn vị.

Như vậy, Luật Điện ảnh năm 2022 đã sửa đổi quy định về Lưu chiểu phim; kế thừa, sửa đổi và bổ sung quy định về lưu trữ phim. Định dạng kỹ thuật của phim thay đổi từ chất liệu phim nhựa sang phim phim kỹ thuật số nên Luật sửa đổi, bổ sung quy định mới nhằm phù hợp với công nghệ điện ảnh như thời hạn lưu chiểu đối với phim nhập khẩu căn cứ theo thời hạn bản quyền phổ biến tại Việt Nam. Phim Việt Nam sản xuất bằng nguồn ngân sách nhà nước phải chuyển bản phim lưu chiểu không khóa mã, kịch bản và tài liệu đi kèm cho cơ sở lưu trữ phim. Trả lại bản phim lưu chiểu cho cơ sở nộp lưu chiểu khi hết thời hạn lưu chiểu.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông