Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT - Phần V Nghị định số 137/2020/NĐ-CP: Sự cần thiết phải ban hành Nghị định

17:39 08/02/2023

Nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về pháo trong tình hình hiện nay; đồng thời, khắc phục những hạn chế, bất cập của Nghị định số 36/2009/NĐ-CP, ngày 15-4-2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, ngày 4-9-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP, trong đó giao Bộ Công an xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36 của Chính phủ. Ngày 27-11-2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo theo đúng trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11-1-2021. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Về bố cục, Nghị định 137/2020/NĐ-CP gồm 4 chương, 26 điều, cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung gồm 9 điều:

- Phạm vi điều chỉnh;

- Đối tượng áp dụng;

- Giải thích từ ngữ;

- Nguyên tắc quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo;

- Các hành vi bị nghiêm cấm;

- Quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo;

- Tiêu hủy pháo, thuốc pháo;

- Giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo;

- Trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ.

Chương II. Quản lý, sử dụng pháo gồm 10 điều:

- Nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp pháo hoa nổ,

thuốc pháo nổ;

- Các trường hợp tổ chức bắn pháo hoa nổ;

- Thẩm quyền, thủ tục cho phép bắn pháo hoa nổ;

- Cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ;

- Điều kiện nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo

hoa, thuốc pháo hoa;

- Thủ tục cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, thuốc pháo hoa;

- Thủ tục cấp Giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh;

- Sử dụng pháo hoa;

- Huấn luyện về kỹ thuật an toàn trong sản xuất, quản lý, bảo quản, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo;

- Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp được nghiên cứu, sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo.

Chương III. Trách nhiệm của các bộ và Ủỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm 05 điều:

- Trách nhiệm của Bộ Công an;

- Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng;

- Trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan;

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp.

Chương IV. Điều khoản thi hành gồm 02 điều:

- Hiệu lực thi hành;

- Trách nhiệm thi hành.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông