Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật

17:07 03/08/2022

Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệt nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2018, thay thế Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT 16/2011/UBTVQH12 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VL, VLN, CCHT số 07/2013/UBTVQH13. Luật này được xây dựng dựa trên các quan điểm chỉ đạo sau:

a) Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT sẽ thể chế hoá đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tăng cường công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; nhằm  hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý VK, VLN, CCHT, tạo nhận thức thống nhất và đầy đủ về công tác, bảo đảm tính hợp hiến và tương thích của luật với các quy định của pháp luật hiện hành.

b) Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT được ban hành sẽ là văn bản pháp luật điều chỉnh thống nhất về lĩnh vực. Bảo đảm tính kế thừa và phát huy tác dụng tốt của Pháp lệnh quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; hạn chế được những bất cập trong công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực trong tình hình hiện nay.

c) Đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH; quy định rõ, cụ thể các trường hợp được sử dụng các loại VK, CCHT trong khi làm nhiệm vụ của các lực lượng chức năng có liên quan. Qua đó, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích