Chuyên mục Tìm hiểu Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT: Quy trình về trình tự, thủ tục tiếp nhận, thu gom VK, VLN, CCHT

09:47 04/11/2022

Nếu như Điều 65, Chương VI, Luật số 14/2017/QH14, ngày 20-6-2017, về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quy định chi tiết về việc đào bới, tìm kiếm vũ khí, vật liệu nổ thì các Điều 66, 67 của Luật quy định cụ thể về thẩm quyền và quy trình về trình tự, thủ tục tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, Điều 66 của Luật quy định về thẩm quyền tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ như sau:

Một là. Cơ quan quân sự, công an, đơn vị quân đội, Ủy ban nhân dân có thẩm  quyền tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Hai là. Cơ quan quân sự, công an cấp huyện, đơn vị quân đội cấp Trung đoàn trở lên có trách nhiệm phân loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã tiếp nhận, thu gom.

Ba là. Cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của cơ quan quy định tại khoản 2 Điều này có thẩm quyền quyết định thanh lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Bốn là. Cơ quan quân sự, công an cấp huyện, đơn vị quân đội cấp Trung đoàn trở lên thực hiện việc tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

Năm là. Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là vật chứng hoặc liên quan đến vụ án được xử lý theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Tại Điều 67 của Luật quy trình về trình tự, thủ tục tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ như sau:

Một là. Trình tự, thủ tục tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thực hiện  như sau:

a) Tổ chức tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

b) Lập biên bản tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; biên bản tiếp nhận được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho cơ quan, tổ chức, cá nhân giao nộp, 1 bản lưu tại cơ quan tiếp nhận;

c) Ghi vào sổ tiếp nhận, thu gom đầy đủ các thông tin liên quan đến việc tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Hai là. Trình tự, thủ tục thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thực hiện  như sau:

a) Tổ chức thu gom vũ khí, vât liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

b) Lập biên bản thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; 

c) Ghi vào sổ tiếp nhận, thu gom đầy đủ các thông tin về vũ khí, vật liệu  nổ, công cụ hỗ trợ do cơ quan, tổ chức, cá nhân trình báo. 

Ba là. Trường hợp thu gom vũ khí hạng nặng, bom, mìn, lựu đạn, quả nổ, ngư  lôi, thủy lôi, vật liệu nổ, đầu đạn tên lửa, đạn pháo và đầu đạn pháo các loại hoặc  các vũ khí khác cần phải có kỹ thuật chuyên ngành xử lý thì cơ quan công an  hoặc Ủy ban nhân dân nơi tiếp nhận thông tin phải tổ chức bảo vệ và thông báo  ngay cho cơ quan quân sự từ cấp huyện, đơn vị quân đội cấp Trung đoàn trở lên  để tổ chức thu gom, xử lý theo thẩm quyền.

Bốn là. Trường hợp cơ quan tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ  trợ nghi có dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm tội thì phải trao đổi với cơ  quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích