Chuyện thời cuộc: Thi đua yêu nước

22:15 26/10/2020

Theo chương trình kế hoạch đề ra, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hải Phòng lần thứ IX sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 11-2020 tới đây. Hiện công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho sự kiện lớn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua trên toàn thành phố.

(Ảnh minh họa)

Cách đây 73 năm, sau chiến thắng Việt Bắc (Thu Đông 1947), trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Hồ Chủ Tịch đề ra sáng kiến tổ chức, lãnh đạo phong trào thi đua ái quốc để giành thắng lợi to lớn hơn. Người viết: “Phong trào sôi nổi, thi đua ái quốc sẽ ăn sâu, lan rộng khắp mọi mặt và mọi tầng lớp nhân dân, và sẽ giúp ta dẹp tan mọi nỗi khó khăn và mọi âm mưu của địch để đi đến thắng lợi cuối cùng”.

Với ngôn ngữ giản dị, nhưng hết sức gần gũi và thuyết phục, rất phù hợp với bối cảnh nước ta thời điểm đó, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có tác dụng hiệu triệu, lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong từng giai đoạn cách mạng.

Đặc biệt trong những thời khắc cam go, ác liệt của dân tộc, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người luôn thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang.

Trải theo suốt chặng đường lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước vẫn vẹn nguyên ý nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng các phong trào; động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, phấn đấu, sẵn sàng phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam với giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Những kết quả đạt được đã khẳng định thi đua yêu nước là việc làm cần thiết, là động lực để giải quyết các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

Đồng thời cũng tạo ra động lực tinh thần quý báu, tạo thành sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những biểu hiện chạy theo thành tích, bệnh hình thức trong các phong trào, điều này cần phải được khắc phục triệt để, mà Hải Phòng cũng không phải ngoại lệ.

Trong thời kỳ mới, nhất là chặng đường phía trước với những định hướng vô cùng quan trọng vừa được Đại hội XVI Đảng bộ thành phố quyết sách, thiết nghĩ nhiệm vụ tổ chức phong trào thi đua yêu nước càng cần được đổi mới, thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Có được như vậy, thì công tác thi đua khen thưởng trong tình hình hiện nay mới phát huy hiệu quả, góp phần để con thuyền Hải Phòng cập bến, thu hái thắng lợi những mục tiêu đề ra.

                                                                                Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông