Công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật phải đi trước một bước

08:22 21/02/2020

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đình Chuyến, Phó chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (HĐ PHPBGDPL) thành phố tại cuộc họp tổng kết năm 2019, kiện toàn thành viên Hội đồng và triển khai nhiệm vụ công tác PHPBGDPL thành phố diễn ra vào sáng 20-2 tại Trung tâm hội nghị thành phố.

 

Công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội thành phố

Năm 2019 vừa qua, các ngành, các cáp đã tích cực, chủ động tuyên truyền phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật liên quan đến đời sống của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để công dân tiếp cận và sử dụng pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của nhà nước và xã hội.

Các sở, ban, ngành, đoàn thẻ, các tổ chức xã hội thành phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền các quận, huyện tạo nên sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị tham gia vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Qua đó công tác PHPBGDPL đã góp phần nâng cao ý thức tự giác; tích cực tìm hiểu pháp luật và thói quen chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Nhờ làm tốt công tác PHPBGDPL cùng với hướng dẫn đầy đủ cho nhân dân đặc biệt là dân cư sinh sống ở khu vực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố nên đã giảm nhiều việc khiếu nại tố cáo, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Bên cạnh đó, công tác PHPBGDPL được tiến hành nghiêm túc, kịp thời từ khâu lấy ý kiến tham gia, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với  các đối tượng, góp phần tạo sự chuyến biến và hiệu quả rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội như hình sự, dân sự, an toàn giao thông, giảm các tệ nạn xã hội, giảm các mâu thuẫn tranh chấp trong cộng đồng dân cư.

Năm 2020, Hội đồng PHPBGDPL thành phố Kế hoạch số 24/KH-HĐPBGDPL ngày 03/02/2020 tập trung một số nhiệm vụ sau, trong đó tập trung hướng dẫn, tổ chức các phiên họp Hội đồng theo Quy chế hoạt động của Hội đồng; tham mưu, tư vấn giúp UBND thành phố chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp. Biên soạn, in ấn và phát hành tài liệu tuyên truyền, PBGDPL...

 Phó chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Nguyễn Đình Chuyến phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL thành phố Nguyễn Đình Chuyến nhấn mạnh công tác PBGDPL trong thời gian qua đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2019 với tốc độ tăng trưởng đạt 16.68%, cao nhất cả nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Đình Chuyến đề nghị các thành viên trong Hội đồng bám sát chương trình, kế hoạch công tác, đề cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ đã được phân công trong lĩnh vực PHPBGDPL.

Trong đó, Phó chủ tịch UBND TP đề nghị công tác PHPBGDPL cần đi trước một bước, tập trung vào các đối tượng chủ yếu như: doanh nghiệp và người dân; đề cao vai trò trách nhiệm phối hợp của các tổ chức đoàn thể xã hội, các thành viên Mặt trận Tổ quốc; đổi mới mạnh mẽ, áp dụng tiến bộ công nghệ không gian số hiện đại vào việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân chấp hành tốt pháp luật; dẩy mạnh thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ phục vụ Đại hội Đảng các cấp, đồng thời tích cực tham gia xây dựng, tham mưu đề xuất về pháp luật, phục vụ dắc lực chủ đề năm 2020 của thành phố “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách – Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông