Điểm mới trong cấp lại, đổi thẻ BHYT

16:30 25/01/2019

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng, thực hiện Công văn 4996/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam, những trường hợp người tham gia BHYT đề nghị cấp lại, đổi thẻ nếu không thay đổi thông tin thì đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để làm thủ tục thay vì trước đây người dân muốn cấp lại hoặc đổi thẻ mới phải đến đúng nơi cấp thẻ ban đầu để làm thủ tục.

Do vậy từ ngày 20-1-2019, Giám đốc BHXH TP yêu cầu Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan, Giám đốc BHXH các quận, huyện nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: Thứ nhất, BHXH các quận, huyện phải chủ động tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia BHYT có thể đến cơ quan BHXH nơi gần nhất để làm thủ tục đề nghị cấp lại, đổi thẻ đối với các trường hợp không thay đổi thông tin trên thẻ BHYT.

Thứ hai những cán bộ tiếp nhận và trả kết quả TTHC, tiếp nhận hồ sơ đề nghị và thực hiện cấp lại, đổi thẻ BHYT đối với các trường hợp nêu trên được quán triệt nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng để từ đó tạo điện kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch.

Thứ 3 là hàng tháng, cán bộ chuyên trách phải tổng hợp sổ, thẻ, theo dõi số liệu sử dụng phôi thẻ BHYT theo hướng dẫn tại Mục b, điểm 3.3, khoản 3, điều 44 tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH và lập danh sách các trường hợp đề nghị cấp lại thẻ BHYT thuộc đối tượng quản lý của BHXH quận, huyện khác. Đồng thời gửi danh sách các trường hợp cấp lại thẻ BHYT cho BHXH quận, huyện quản lý đối tượng trước ngày mùng 3 của tháng sau.

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông