Hội nghị trực tuyến Chính phủ về xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

19:26 22/09/2018

Sáng 21-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2018. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương. Tại điểm cầu Hải Phòng, các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Hải Phòng. Ảnh: Thủy Chung

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Chính phủ, của các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền các địa phương cùng sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Phong trào đã diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng các phong trào thi đua yêu nước khác trở thành động lực mạnh mẽ, xây dựng những cá nhân, tập thể, gia đình, làng xóm, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, phấn đấu theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, tạo dựng diện mạo văn hóa mới trong xây dựng và phát triển đất nước.

Các nội dung phong trào gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-TW “về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đấu tranh có hiệu quả trước âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” và các quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Qua 18 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hiệu quả được phổ biến, nghiên cứu, học tập, nhân rộng. Qua các giai đoạn sơ, tổng kết phong trào, đã có trên 1.200.000 gương người tốt, việc tốt; 19.064.069/22.236.778 gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; 69.024/106.382 được công nhận làng, thôn, bản, tổ dân phố văn hóa; 84.785/114.972 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa. Nhiều cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc được Đảng, Nhà nước, Chính phủ khen thưởng động viên kịp thời.

Tại Hải Phòng, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ban ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và cán bộ, qua 18 năm triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã kết hợp được sức mạnh của pháp luật với dư luận xã hội, phát huy đươc phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, gắn kết  tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái, xóa đói giảm nghèo.

Đồng thời, phong trào góp phần ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội, các thói hư tật xấu. Phong trào góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục duy trì phát huy bản sắc văn hóa và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn phát triển.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Bước vào thời kỳ đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tại hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Nghị quyết xác định xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân, cần có các giải pháp cơ bản, lâu dài vừa cấp bách, thường xuyên mang tính đột phá và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đánh giá chặng đường đã qua, nhất là xác định mục tiêu, giải pháp trong thời gian tới, để Phong trào thực sự được tiếp thêm sức mạnh, có sức lan tỏa và khơi dậy sự hưởng ứng trong toàn xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị trên tinh thần thẳng thắn cầu thị, Hội nghị tập trung đánh giá về sức sống, tác động của những phong trào liên quan đến xây dựng đời sống văn hóa hiện nay; đồng thời chỉ ra những khó khăn vướng mắc từ cơ sở, chính sách pháp luật cho đến việc phối hợp giữa các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể; vấn đề con người, nguồn lực kể cả chế độ cho các cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở.

Các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất phương hướng, giải pháp, đặc biệt là những vấn đề cụ thể cần sửa đổi như các tiêu chí, các quy định để xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa để sau Hội nghị, tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Nghị định xét tặng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa để thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phải xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm cho văn hóa thật sự là động lực, nền tảng tinh thần của xã hội; chăm lo bồi dưỡng, phát triển con người Việt Nam đủ tự tin, đủ bản lĩnh và năng lực hội nhập thế giới, đủ sức đề kháng với mặt phản văn hóa trong toàn cầu hóa. 

Theo Thủ tướng, phải xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cả cấp độ quốc gia, địa phương, cơ sở, trong từng cộng đồng dân cư và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Cần tôn vinh, đề cao những phẩm chất tốt đẹp, cao thượng, nhân văn.

Cần đấu tranh phê phán, chống các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực, trái đạo lý. Xây dựng đời sống văn hóa là việc làm của toàn dân, là nhiệm vụ toàn diện và lâu dài, phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong triển khai thực hiện.

Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cần xây dựng kế hoạch phối hợp các bộ, ngành Trung ương và địa phương triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của phong trào. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát thực tiễn, có trọng tâm, trọng điểm. Phát huy lối sống “Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người”.

Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, khách quan, công bằng việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP mà Chính phủ mới ban hành để nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa. Phát huy tốt vai trò giám sát, phản biện của các tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, hỗ trợ cho các hoạt động của phong trào. Tạo mọi điều kiện cần thiết để nhân dân chủ động, tự tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, phát triển và nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở. Phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến và phát huy hiệu quả các danh hiệu văn hóa; có cách nghĩ, cách làm tích cực, sáng tạo.

Thủ tướng tin tưởng, Hội nghị sẽ đưa ra những định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, sáng tạo để tạo ra một động lực mới, khí thế mới, phát huy cao độ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để toàn dân chung sức, chung lòng thực hiện tốt phong trào, xây dựng nước Việt Nam XHCN, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, với một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất trong đa dạng.

HẢI HẬU

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích