Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Sáng ngời niềm tin và khát vọng

20:48 21/01/2021

Như tin đã đưa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội, đúng và dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2021). Đây là sự kiện chính trị đặc biệt, ghi dấu chặng đường vẻ vang của Đảng, của dân tộc Việt Nam, mở ra tương lai tươi sáng tràn đầy khát vọng của niềm tự hào Việt Nam.

Hải Phòng tưng bừng cờ hoa hướng về Đại hội 13 của Đảng (Ảnh minh họa)

          Vào thời kỳ đầu thế kỷ 20, giữa lúc dân tộc ta đứng trước khủng hoảng về đường lối cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành (tức Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh sau này) ra đi tìm đường cứu nước theo phương hướng mới.

Người đã tiếp cận đường lối tiến bộ, trở thành đảng viên Đảng Xã hội Pháp, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và là người cộng sản Việt Nam đầu tiên. Người bổ sung và hoàn thiện tư tưởng cứu nước, tạo những điều kiện cơ bản nhất cho sự ra đời của Đảng cộng sản tại Việt Nam vào ngày 3/2/1930.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam - thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đáp ứng những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp, đoàn kết thống nhất các tổ chức cộng sản, các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc.

Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20.

Đó là kết quả của sự vận động, phát triển và thống nhất phong trào cách mạng trong cả nước; sự chuẩn bị công phu về mọi mặt của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự đoàn kết nhất trí của những chiến sỹ tiên phong vì lợi ích của giai cấp, của dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là thành quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng. 

Bên cạnh đó, việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam là một bộ phận của phong trào cách mạng thế giới, đã tranh thủ được sự ủng hộ to lớn của cách mạng thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại làm nên những thắng lợi vẻ vang.

          Từ đó đến nay, trải suốt 91 năm thăng trầm của thời gian, lịch sử Đảng luôn gắn liền với lịch sử dân tộc. Dưới sự chèo lái của Đảng, con thuyền cách mạng Việt Nam đã vượt qua mọi thác ghềnh, khai sinh nước Việt Nam mới, chấm dứt sự tồn tại của chế độ phong kiến hàng nghìn năm, giành Tổ quốc từ sự đô hộ trăm năm của thế lực ngoại bang về cho Nhân dân.

Từ phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng tháng Tám, từ Điện Biên Phủ lẫy lừng đến Đại thắng mùa xuân 1975, từ nghèo nàn lạc hậu đến vị thế vững chãi trên trường quốc tế, dấu ấn của Đảng luôn tỏa sáng chói lọi, mà điểm nhấn là 12 kỳ Đại hội lịch sử.

          Tự hào với những thắng lợi đã đạt được, hướng tới tương lai tươi sáng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vững tay lái, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng thời kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

(Ảnh minh họa)

Đại hội XIII của Đảng diễn ra giữa lúc tình hình thế giới đang có những thay đổi sâu sắc, đặc biệt là tác động to lớn của đại dịch Covid-19, nhưng điều đó dường như càng làm nổi bật hơn vai trò và vị thế Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói theo cách nói của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chưa bao giờ Việt Nam có vị thế vững vàng như hiện nay. Trong khí thế đầu xuân mới Tân Sửu 2021, trên nền tảng niềm tin và thành công vang dội của 91 năm có Đảng, Đại hội XIII có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.

Đại hội lần này đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn, đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận xây dựng Đảng cầm quyền trong sạch, vững mạnh. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vô cùng tự hào vì đất nước có một Đảng Cộng sản kiên cường, lãnh đạo Nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, làm nên những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử dân tộc.

Tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam ở trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hòa bình và thịnh vượng.  

          Hoàng Minh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông