Huyện Kiến Thụy tăng cường cải cách hành chính

15:18 04/07/2022

Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được huyện Kiến Thụy xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành. Cùng với việc xác định CCHC là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Kiến Thụy đang từng bước đổi mới các nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh CCHC trên nhiều lĩnh vực nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ tốt hơn nhu cầu của tổ chức, cá nhân.
Cán bộ xã Tú Sơn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân

Ngay từ đầu năm 2022, để công tác CCHC trên địa bàn huyện đạt hiệu quả thiết thực, UBND huyện Kiến Thụy đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên truyền các văn bản về CCHC cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân am hiểu thực hiện. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; các giải pháp, chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Việc tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức như: ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn; tuyên truyền trực quan, hướng dẫn trực tiếp tại Bộ phận một cửa… Trong 6 tháng đầu năm 2022, bộ phận tiếp nhận trả kết quả đã tuyên truyền trực tiếp hơn 100 lượt về thủ tục hành chính chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Bộ phận một cửa được xem là bộ phận rất quan trọng thể hiện rõ nét nhiệm vụ, hiệu quả CCHC. Chính vì vậy, UBND huyện đã chỉ đạo bộ phận này thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Bộ phận một cửa huyện và các xã, thị trấn cơ bản đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; các phần mềm được sử dụng là các phần mềm quản lý theo chuyên ngành, lĩnh vực và phần mềm một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến. Bộ phận một cửa các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thường xuyên được kiện toàn, phân công nhiệm vụ; cơ bản đáp ứng được việc giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân.

Mặt khác, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (CCTHHC), đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Theo thống kê của huyện Kiến Thụy, năm 2022, tổng số TTHC cấp huyện là 247 thủ tục thuộc 15 lĩnh vực; tổng số TTHC cấp xã là 114 thủ tục thuộc 10 lĩnh vực. UBND huyện thường xuyên chỉ đạo thực hiện việc rà soát và công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND cấp xã trên Cổng thông tin điện tử huyện theo đúng quy định. Các phòng chuyên môn huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc niêm yết công khai TTHC theo quy định; thường xuyên kiểm tra, rà soát tất cả các TTHC đang niêm yết công khai tại Bộ phận một cửa; thực hiện niêm yết mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ niêm yết theo Quyết định công bố TTHC của UBND thành phố mới ban hành; đảm bảo công khai, minh bạch, đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND cấp xã tại Bộ phận một cửa… Nhờ những nỗ lực trên, 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện không nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân về TTHC.

Cùng với đó, UBND huyện cũng đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy; cải cách tài chính công; chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số Theo đó, Công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục cơ bản được thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo các quy trình thủ tục về bổ nhiệm, nâng lương, giải quyết chế độ chính sách, số lượng cấp phó các cơ quan, đơn vị được đảm bảo theo quy định. Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử cấp huyện, cấp xã đạt 98%; tỷ lệ văn bản điện tử ban hành trên hệ thống quản lý văn bản có ký số cá nhân lãnh đạo huyện đạt 86,6%...Điều này đã tạo ra những bước đột phá trong công tác triển khai và thực hiện CCHC, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các TTHC, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh CCHC hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, huyện Kiến Thụy tiếp tục đẩy mạnh rà soát, kiến nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp, trọng tâm là TTHC tại các lĩnh vực về đầu tư kinh doanh, đất đai, xây dựng…tăng tính liên thông trong giải quyết TTHC. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, giải quyết công việc, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; tiếp tục duy trì hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động các cơ quan hành chính nhà nước. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công, góp phần đẩy mạnh CCHC của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích