Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng: Phấn đấu vì mục tiêu phát triển bền vững (1-8-1930 * 1-8-2022)

10:29 01/08/2022

Cách đây 92 năm, vào ngày 1/8/1930, nhân kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Từ đó, ngày 1/8 trở thành một mốc son lịch sử, Ngày truyền thống ngành tác tuyên giáo của Đảng.

Tuyên truyền vận động thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW là điểm nhấn nổi bật của công tác tuyên giáo TP Hải Phòng.

Theo đồng chí Đào Khánh Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, 92 năm qua, tuyên giáo luôn là một trong những công tác trọng yếu của Đảng, đóng vai trò đi trước - mở đường, đi cùng - phát triển đối với tiến trình cách mạng của Đảng ta. Dù ở giai đoạn lịch sử nào, trong bất cứ hoàn cảnh nào, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo đều phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Ngay từ khi thành lập, Đảng bộ thành phố Hải Phòng đặc biệt quan tâm lãnh đạo công tác tư tưởng, thông qua đó phát động các cao trào cách mạng ở thành phố Cảng. Công tác tư tưởng góp phần truyền bá đường lối, chủ trương của Đảng, vận động quần chúng trong công nhân, nông dân và nhân dân lao động thành phố, tạo thành lực lượng cách mạng hùng hậu, đấu tranh giành chính quyền và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quôc.

Cùng hệ thống tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo thành phố Hải Phòng luôn thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động, hướng về cơ sở, phục vụ đắc lực sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

Trong một tài liệu của Thành ủy, vai trò của công tác tuyên giáo đã được khẳng định: “Công tác tuyên giáo của Đảng trở thành bộ phận trọng yếu của toàn bộ phương pháp tổ chức tiến hành phong trào cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc; góp phần quan trọng trong việc khơi dậy, phát huy sức mạnh toàn dân tộc.

Hải Phòng tự hào là một trong những địa phương đầu tiên tiếp thu tư tưởng cách mạng của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, là một trong những đầu tàu truyền bá tư tưởng Chủ nghĩa Mác-Lê nin vào nước ta, một trong những chiếc nôi ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam”.

          Đặc biệt 36 năm qua kể từ khi đất nước thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng phát động, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố luôn phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nhạy bén trước tình hình mới, tập trung đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng, góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống.

          Điểm nhấn là nhưng năm gần đây, Ban Tuyên giáo Thành uỷ và hệ thống tuyên giáo các cấp tham mưu giúp Thành ủy và cấp ủy Đảng các cấp triển khai thực hiện các Nghị quyết TW4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả cao, lan tỏa sâu rộng với nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tạo niềm tin của nhân dân với Đảng.

Cũng theo đồng chí Đào Khánh Hà, bước vào thời kỳ mới, thành phố đang có những bước phát triển đột phá, năng động, cụ thể hóa Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Nhận thức rõ về nhiệm vụ quan trọng này, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở có bước chuyển biến mạnh mẽ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, đồng bộ trong công tác tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều nội dung, phương thức, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực sát với đối tượng gắn với yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và đất nước với từng nhiệm vụ, giải pháp.

Công tác nắm bắt, phản ánh, dự báo tình hình và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, nhân dân được đẩy mạnh; quá trình giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân được chú ý, tăng cường.

Trong quá trình triển khai các dự án, công trình trọng điểm, công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vấn đề dân sinh..., góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc, vướng mắc trong nhân dân, ngăn chặn và hạn chế xảy ra điểm nóng về “tư tưởng” của nhân dân.

Từ đó, góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận để Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân thành phố đạt được những thành tựu nổi bật, toàn diện, có tính đột phá, mở ra thời kỳ phát triển mới.

Hải Phòng đã đạt được thành tích vượt bậc trên mọi lĩnh vực công tác, sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố đã đạt được những dấu ấn mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã được tổ chức triển khai thực hiện bài bản, bước đầu đã gặt hái được những thành công giữa những thách thức vô cùng to lớn. Kết quả đó có sự đóng góp rất quan trọng, rất to lớn của Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo các đảng bộ và trực tiếp là những người làm công tác tuyên giáo.

Phát huy truyền thống 92 năm, hòa nhịp vào sự chuyển mình mạnh mẽ của thành phố trên lộ trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế, Ban tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng cùng hệ thống tuyên giáo thành phố tiếp tục nâng cao tính chiến đấu, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng của Đảng bộ thành phố, phấn đấu để công tác tư tưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Với truyền thống “Đoàn kết – Kiên định – Chủ động – Sáng tạo”, tin tưởng rằng trong thời gian tới, công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố cũng như hoạt động của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng, cùng thành phố và đất nước hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển nhanh, bền vững.

Lê Minh Thắng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông