MỜI HỌP CỔ ĐÔNG - CÔNG TY CP CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG

  18:12 19/04/2019

  CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HẢI PHÒNG
  Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Q. Hồng Bàng, TP Hải Phòng * Mã số DN: 0200171274

  Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019. 

  Thời gian: 7h30' thứ Ba, ngày 23-4-2019.

  Địa điểm: Hội trường tầng 6 Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng - Số 54 Đinh Tiên Hoàng, Q Hồng Bàng, TP Hải Phòng. 

  Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 29-3-2019. 

  NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

  Thảo luận và thông qua: 

  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. 

  - Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

  - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. 

  - Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2018. 

  - Thông qua quyết toán thù lao năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Thư ký.

  - Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi và bổ sung lần thứ hai) của Công ty.

  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

  Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty và gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính Công ty chậm nhất vào ngày 16-4-2019.

  Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) và Thẻ biểu quyết.

  Trước khi vào hội trường tham dự Đại hội, Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại bàn của Ban tổ chức và nhận các tài liệu liên quan khác.

  Tài liệu được đại hội đăng tải trên website của Công ty: www.capnuochaiphong.com.vn, mục: Dành cho cổ đông/ Đại hội cổ đông thường niên. Các cổ đông truy cập vào website của Công ty và tải tài liệu tại Đại hội.

  Các cổ đông tự chi trả chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác khi đến tham dự Đại hội.

  Thông báo mời họp này được gửi tới các cổ đông và thông báo trên website của Công ty, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

  Trân trọng kính mời!

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Chủ tịch TRẦN VIỆT CƯỜNG (đã ký)

  Từ khóa:
  Bình luận của bạn về bài viết...

  captcha