Mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở Tạo động lực mới, khí thế mới hoàn thành nhiệm vụ

15:59 08/12/2023

Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND thành phố khóa 16 (kỳ họp thứ 13) xem xét, thông qua nghị quyết về chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị- xã hội ở cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đây là tin vui với đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở vì mức phụ cấp mới cơ bản phù hợp với điều kiện thực tế, có tác động khuyến khích, động viên, tạo động lực mới, khí thế mới để góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương.

Đáp ứng yêu cầu thực tế

 Ngày 10-12-2021, HĐND thành phố đã ban hành nghị quyết số 20 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Sau gần 2 năm thực hiện nghị quyết 20 đã động viên được những người hoạt động không chuyên trách tham gia công tác và cống hiến, góp phần cùng chính quyền địa phương giữ vững ổn định chính trị, QPAN và hoàn thành tốt các chỉ tiêu KTXH hằng năm.

Đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ được thành phố quan tâm 

          Tuy nhiên, năm 2022, do thực hiện sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố dẫn tới quy mô hộ gia đình của nhiều thôn, tổ dân phố tăng cao, áp lực công việc đối với cán bộ không chuyên trách ngày càng cao. Trong khi đó, về phụ cấp, mặc dù theo NQ 20 đã được quan tâm, tăng so với trước nhưng vẫn thấp so với mong muốn. Cùng với đó, việc bố trí người hoạt động không chuyên trách tại một số địa phương chưa thống nhất; một số chức danh không có người đảm nhiệm (đội trưởng, đội phó đội dân phòng; Phó chỉ huy trưởng quân sự…). Quy định về hưởng bồi dưỡng từ kinh phí khoán cho các đoàn thể cũng chưa phù hợp. Mặt khác, với mức phụ cấp, bồi dưỡng như vậy, khó huy động người trẻ tham gia vào công việc của xã, phường, thôn, tổ dân phố; việc bố trí kiêm nhiệm khó khăn; mức phụ cấp đối với Bí thư chi bộ; tổ trưởng thôn có từ 350 hộ trở lên và tổ dân phố có từ 350 hộ trở lên có sự chênh lệch khá lớn (mức phụ cấp ở thôn là 1,8 trong khi ở tổ dân phố chỉ có 1,1)…

           Bên cạnh đó, ngày 10-6-2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 33 quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Trong đó có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan tới số lượng, quỹ phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố nên nhiều nội dung của NQ số 20 của HĐND thành phố không còn phù hợp. Mặt khác, yêu cầu, đòi hỏi từ thực tế khá cấp thiết. Do đó, cần thiết phải ban hành nghị quyết mới của HĐND thành phố, vừa bảo đảm cơ sở pháp lý, vừa động viên, khuyến khích người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở.

 Tạo động lực, khí thế thực hiện nhiệm vụ

           Song song với việc ban hành nghị quyết về chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở, cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố ban hành nghị quyết quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn thành phố năm 2024. Từ đó có đủ cơ sở để quyết định mức phụ cấp đối với từng chức danh.

          Theo đó, ở cấp phường, thị trấn sẽ có 16 chức danh người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp. Đó là Phó chỉ huy trưởng quân sự với mức phụ cấp tương ứng theo phân loại đơn vị hành chính là 1,5 đối với loại 1; 1,4 đối với loại 2 và 1,3 đối với loại 3. Chức danh Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ  là 1,3; 1,2; 1,0; Phó chủ tịch Hội CCB được hưởng 1,2; 1,1;1,0; Phó chủ tịch Hội Nông dân (trừ phường không có Hội nông dân) là 1,2; 1,1; 1,0; Phó chủ tịch Hội phụ nữ 1,2; 1,1; 1,0; Phó bí thư Đoàn thanh niên 1,2; 1,1; 1,0; Chủ tịch Hội người cao tuổi 1,2; 1,1; 1,0; Chủ tịch Hội CTĐ 1,2; 1,1; 1,0; Trưởng khối Dân vận (chức danh kiêm nhiệm) 0,8; 0,7; 0,6; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (chức danh kiêm nhiệm) 0,8; 0,7; 0,6; Văn phòng Đảng ủy, Tổ chức, Tuyên giáo 1,5; 1,4; 1,3; Phụ trách Đài truyền thanh và quản lý nhà văn hóa 1,2; 1,1; 1,0; nhân viên thú y 1,2; 1,1; 1,0; Trưởng ban bảo vệ dân phố 0,9; 0,8; 0,7; phó trưởng ban bảo vệ dân phố 0,7; 0,6; 0,5; nhân viên quản lý đô thị 1,3; 1,2; 1,0.

          Đối với xã, có 13 chức danh được hưởng phụ cấp và cũng theo phân loại xã loại 1, loại 2, loại 3. Cụ thể, Phó chỉ huy trưởng quân sự với mức phụ cấp 1,5 đối với loại 1; 1,5 đối với loại 2 và 1,4 đối với loại 3. Chức danh Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ  là 1,4; 1,4; 1,3; Phó chủ tịch Hội CCB được hưởng 1,3; 1,3;1,2; Phó chủ tịch Hội Nông dân là 1,3; 1,3; 1,2; Phó chủ tịch Hội phụ nữ 1,3; 1,3; 1,2; Phó bí thư Đoàn thanh niên 1,3; 1,3; 1,2; Chủ tịch Hội người cao tuổi 1,3; 1,3; 1,2; Chủ tịch Hội CTĐ 1,3; 1,3; 1,2; Trưởng khối Dân vận (chức danh kiêm nhiệm) 1,0; 1,0; 0,8; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (chức danh kiêm nhiệm) 1,0; 1,0; 0,80; Văn phòng Đảng ủy, Tổ chức, Tuyên giáo 1,6; 1,5; 1,4; Phụ trách Đài truyền thanh và quản lý nhà văn hóa 1,2; 1,1; 1,0; nhân viên thú y 1,3; 1,2; 1,1.

Người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở được quan tâm, động viên với mức phụ cấp tăng so với trước.

          Ảnh: Quận Ngô Quyền tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố

          Tại các thôn, tổ dân phố được bố trí 3 chức danh hoạt động không chuyên trách. Cụ thể, Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố; Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố đối với thôn có từ 350 hộ trở lên; tổ dân phố có từ 500 hộ trở lên hoặc thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự hoặc ở khu vực biên giới, hải đảo được hưởng mức phụ cấp 2,1; các thôn, tổ dân phố còn lại được hưởng 1,6. Trưởng Ban công tác mặt trận được hưởng phụ cấp tương ứng với phân loại như trên là 1,8 và 1,3. Nghị quyết của HĐND thành phố cũng khuyến khích việc kiêm nhiệm chức danh Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, tổ trưởng dân phố hoặc Trưởng Ban công tác Mặt trận và được hưởng 100% phụ cấp chức danh kiêm nhiệm. Đơn cử, nếu kiêm nhiệm chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố có quy mô 500 hộ trở lên sẽ được hưởng mức phụ cấp là 4,2 x 1,8 triệu đồng, khoảng hơn 7,5 triệu đồng/tháng là mức phụ cấp có tính chất động viên, khích lệ khá lớn.

          Ngoài ra, HĐND thành phố quy định số lượng, chức danh và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Theo đó,  tối đa là 9 người/thôn và 8 người/tổ dân phố với các chức danh như phó trưởng thôn, công an viên ở thôn, đội trưởng, đội phó đội dân phòng; cộng tác viên dân số; nhân viên y tế thôn; chi hội trưởng CCB,phụ nữ, nông dân; Bí thư Đoàn thanh niên… với mức phụ cấp thấp nhất là 300.000 đồng/người/tháng và cao nhất là 2.160.000 đồng.

          Theo đề án của UBND thành phố, tổng kinh phí phụ cấp (tính cả hỗ trợ đóng BHXH, BHYT) chi trả cho người hoạt động không chuyên trách ở 217 xã, phường, thị trấn; 1761 thôn, tổ dân phố; kinh phí hỗ trợ hàng tháng cho những người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và kinh phí khoán cho các tổ chức chính trị- xã hội ở cấp xã trong 1 năm như trên sẽ lên tới 432 tỷ đồng, tăng 133,7 tỷ đồng so với năm 2022 và tăng 178,8 tỷ đồng so với số dự toán năm 2023. Nguồn kinh phí chi trả hoàn toàn từ ngân sách thành phố.

           Như vậy, có thể thấy, thành phố đã có sự quan tâm đúng mức tới những người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở. Nhiều cán bộ thôn, tổ dân phố cho biết, trước đây hầu hết tham gia công việc ở địa phương chủ yếu là trách nhiệm, tâm huyết, mức phụ cấp không đáng kể, có thời gian dài các chức danh này được coi là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Nay nếu HĐND thành phố thông qua nghị quyết, mức phụ cấp tăng lên đáng kể, tuy chưa thật toàn diện so với mong muốn, kỳ vọng nhưng cũng là một bước tiến dài. Đây sẽ là nguồn động lực mới, khí thế mới để mỗi cán bộ cơ sở tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tâm huyết, trách nhiệm góp sức vào việc phường, việc xã, việc thôn, việc tổ dân phố, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cùng chung tay xây dựng và phát triển.

Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông