Nghị định 13/2023/NĐ-CP: 5 hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ dữ liệu cá nhân

15:37 22/08/2023

Tại Điều 6, Chương I, Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2023, đã quy định cụ thể về việc “Áp dụng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các luật liên quan và Điều ước quốc tế” như sau:

Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện theo quy định các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các quy định khác của Luật có liên quan và Nghị định này.

Cùng với đó, tại Điều 7, Chương I của Nghị định đã đưa ra những quy định chi tiết về lĩnh vực “Hợp tác quốc tế về bảo vệ dữ liệu cá nhân” bao gồm 5 nội dung sau:

Một là. Xây dựng cơ chế hợp tác quốc tế để tạo điều kiện cho việc thực thi có hiệu quả pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hai là. Tham gia tương trợ tư pháp về bảo vệ dữ liệu cá nhân của các quốc gia khác, bao gồm thông báo, đề nghị khiếu nại, trợ giúp điều tra và trao đổi thông tin, với các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ba là. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế trong việc thực thi pháp luật để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bốn là. Tổ chức các cuộc gặp song phương, đa phương, trao đổi kinh nghiệm xây dựng pháp luật và thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Năm là. Chuyển giao công nghệ phục vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đáng chú ý, đối với hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, tại Điều 8, Chương I, Nghị định đã quy định rõ gồm 5 hành vi sau:

Một là. Xử lý dữ liệu cá nhân trái với quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Hai là. Xử lý dữ liệu cá nhân để tạo ra thông tin, dữ liệu nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ba là. Xử lý dữ liệu cá nhân để tạo ra thông tin, dữ liệu gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Bốn là. Cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan có thẩm quyền.

Năm là. Lợi dụng hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân để vi phạm pháp luật.

KC (Còn nữa)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông