Phát huy tinh thần, trách nhiệm của đảng viên mới, góp phần xây dựng Đảng bộ VCB Hải Phòng trong sạch vững mạnh

09:26 03/11/2022

Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối vớicác tổ chức Đảng, đặc biệt là đối với Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng. Để làm được điều đó thì cần sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc; sự chung tay của toàn thể đảng viên trong chi nhánh, đặc biệt là trách nhiệm của các đảng viên mới.

       Mỗi đảng viên mới được kết nạp của Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng đều cảm thấy  rất vinh dự và tự hào, luôn nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh. Mỗi đảng viên mới của Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Phòng cũng xác định nhiệm vụ cụ thể của mình.

       Thứ nhất, tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng. Đặc biệt là trong giai đoạn ngày nay, các tổ chức phản động, thù địch lợi dụng các trang mạng xã hội, các kênh truyền thông để tuyên truyền, đưa các thông tin sai sự thật nhằm chống phá nhà nước, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là lúc mỗi đảng viên, đặc biệt là các đảng viên mới cần phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không  nghe các luận điệu sai trái của các tổ chức phản động.

     Thứ hai, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. Đối với cán bộ Ngân hàng, hàng ngày đều đối mặt với  nhiều cám dỗ. Nhưng mỗi đảng viên luôn nhận thức đúng đắn, vượt qua mọi cám dỗ vật chất bình thường, giữ gìn phẩm chất của cán bộ ngân hàng, tuân thủ các quy định của pháp luật để góp phần xây dựng Đảng bộ VCB Hải Phòng trong sạch, vững mạnh.

     Thứ ba, có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì lợi ích chung. Sức mạnh của mỗi người nếu biết gắn kết với cộng đồng thì nguồn lực ấy sẽ được nâng lên gấp bội, bởi vì đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết làm nên sức mạnh. Dân tộc ta đấu tranh giành thắng lợi tơ lớn, vẻ vang trước các thế lực thực dân, đế quốc, phong kiến chính là nhờ đoàn kết. Trong sự nghiệp kiến thiết đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã và đang đặt ra nhiệm vụ cho mỗi chúng ta phải nâng cao ý thức trách nhiệm đối với cơ quan, đơn vị, nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, trong đó có cả lợi ích của bản thân.

                                    Tổng kết hoạt động Đảng bộ - Hoạt động kinh doanh của VCB chi nhánh Hải Phòng năm 2021

      Mỗi đảng viên mới của Đảng bộ VCB Hải Phòng càng nhận thức rõ điều đó,  học hỏi kinh nghiệm người đi trước, không ngừng tu dưỡng rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ và trau dồi đạo đức; đoàn kết, trách nhiệm  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thành tích chung của chi nhánh.

      Thứ tư, lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao. Mỗi đảng viên mới của VCB Hải Phòng luôn đề cao trách nhiệm  trong công việc; thực hiện đúng quy định của pháp luật và của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; của VCB Hải Phòng mà thước đo cuối cùng chính là hiệu quả công việc.

      Xác định rõ trách nhiệm của mình, mỗi đảng viên mới của Đảng bộ VCB Hải Phòng càng thêm tự hào vì được giáo dục, rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành tại Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh.

       Đảng bộ thường xuyên uán triệt tới toàn thể  đảng viên Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 31/05/2022 của Đảng ủy VCB về triển khai Kết luận số 01-KL/TW với Chuyên đề năm 2022 “Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”…

       Đảng bộ đã triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Đảng bộ yêu cầu mỗi Tổ đảng và từng đảng viên hằng năm lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề để triển khai thực hiện hiệu quả. Đảng bộ Chi nhánh luôn quán triệt “xây dựng” phải đi đôi với “chỉnh đốn” và “đổi mới” để tăng cường năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ.

      Đồng thời  thường xuyên quán triệt việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng phấn đấu của cá nhân phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Đảng ủy, Ban giám đốc luôn chú trọng đến việc đào tạo, đội ngũ trẻ- Ảnh: Đại diện Đảng ủy - Ban giám đốc tham dự Đại hội Đoàn TNCS VCB chi nhánh Hải Phòng nhiệm kỳ 2022-2027

 

      Các chi bộ đã phổ biến, quán triệt toàn thể đảng viên thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW; phổ biến toàn văn Kết luận số 33-KL/ĐU ngày 05/5/2022 của BCH Đảng bộ Vietcombank đối với toàn thể đảng viên trong Chi bộ về việc bổ sung nội dung thực hiện Kết luận số 21-KL/TW vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

      Chi nhánh đã chú trọng lãnh đạo tuyên truyền giáo dục cho cán bộ đảng viên phải kiên quyết chống các biểu hiện tiêu cực như phiền hà, nhũng nhiễu, làm sai quy chế, tham ô, làm thất thoát tài sản của nhà nước. Cán bộ quản lý phải thường xuyên lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và người lao động để giải quyết kịp thời những ý kiến thắc mắc, đề xuất, kiến nghị nếu có. Thông qua đó, phát hiện kịp thời và chủ động đấu tranh với những biểu hiện giảm sút niềm tin, vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo.

      Chi nhánh cũng luôn quan tâm đến việc bồi dưỡng các quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên. Các quần chúng ưu tú được lựa chọn trình Đảng ủy xét kết nạp Đảng  là những cá nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư cách đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và có nguyện vọng tha thiết được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

      Trong nhiệm kỳ qua, Chi nhánh không có đảng viên nào vi phạm kỷ luật và vi phạm quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm; không có đảng viên, cán bộ nào của chi nhánh có đơn phản ánh hoặc khiếu nại về các quyền lợi người lao động.

     Như vậy, xác định rõ trách nhiệm  cùng môi trường phấn đấu, rèn luyện tốt sẽ giúp mỗi đảng viên mới của Đảng bộ VCB Hải Phòng nhanh chóng trưởng thành, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, góp sức xây dựng Đảng bộ chi nhánh ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Lương Thanh Tú

Tổ Đảng Phòng Giao dịch Lê Hồng Phong

Đảng bộ Vietcombank Hải Phòng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích