Quận Dương Kinh: Điểm sáng về thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Thành ủy

10:39 17/11/2019

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về “xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập” (Nghị quyết 28), quận Dương Kinh đã đạt được những kết quả tích cực, đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng của toàn quận và thành phố.

Phó Bí thư thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Dương Kinh khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 28

Kết quả ấn tượng

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Dương Kinh, Nguyễn Minh Phương cho biết, Nghị quyết số 28 là một chủ trương lớn của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng đó, ngay sau khi Nghị quyết 28 được ban hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai sâu rộng tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn quận. Đồng thời thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, định kỳ tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, bổ khuyết nhiệm vụ để thực hiện ngày càng hiệu quả hơn. 

Cùng với đó, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo sát với tình hình thực tiễn của Đảng bộ quận và các địa phương, đơn vị.

Dương Kinh là quận mới được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới hành chính huyện Kiến Thụy cũ. Với xuất phát điểm thấp, từ xã lên phường, huyện lên quận; cùng với quá trình kiện toàn tổ chức và cơ chế hoạt động mới, so với các địa phương khác quận gặp khá nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong 10 năm qua quận đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 28.

Cụ thể, đã thành lập 14 tổ chức đảng theo loại hình Nghị quyết số 28-NQ/TU của Thành ủy với 63 đảng viên, 40 tổ chức công đoàn với tổng số 1.629 đoàn viên; 08 tổ chức đoàn, hội với 406 đoàn viên; kết nạp mới được 98 đảng viên, trong đó 5 đồng chí là Chủ doanh nghiệp tư nhân.

Không chỉ tính về số lượng, mà chủ trương chung của Ban Thường vụ Quận ủy là tập trung chú trọng vào chất lượng, nhằm khẳng định vai trò của tổ chức, nhất là vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng trong loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã và trường học ngoài công lập.

Có thể khẳng định, Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy được Quận ủy Dương Kinh quán triệt và triển khai thực hiện đạt kết quả bước đầu rất quan trọng, đi vào thực tiễn.

Các chi, đảng bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được xây dựng, củng cố và phát triển về số lượng và chất lượng; khẳng định được vị trí, vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo trong các tổ chức Doanh nhiệp ngoài nhà nước.

Cùng với doanh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; giải quyết công ăn, việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, làm tốt nghĩa vụ đối với nhà nước…

Quyết tâm hướng đến mục tiêu mới

Cũng theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Minh Phương, một trong những lý do quan trọng nhất để đạt được kết quả nêu trên, quận đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng cũng như Chủ các doanh nghiệp, đơn vị, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 28.

Trên cơ sở đó, Ban chỉ đạo quận đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác rà soát, khảo sát, đánh giá các doanh nghiệp, đơn vị ngoài nhà nước có đủ điều kiện và có tiềm năng để tiến hành xây dựng kế hoạch kiện toàn, củng cố, phát triển.

Từ kết quả tổ chức khảo sát, gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, đơn vị, Ban chỉ đạo quận cũng như các cấp ủy đã có được số liệu thống kê và thực trạng về đảng viên, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của từng cơ sở.

Qua đó, tuyên truyền giúp các doanh nghiệp, đơn vị và người lao động hiểu biết, nắm bắt được chủ trương của Thành ủy. Bên cạnh đó tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết 28, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, chỉ ra nguyên nhân và đề ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Khẳng định những kết quả đạt được là hết sức tích cực, tuy nhiên đồng chí  Nguyễn Minh Phương cho rằng, trong tình hình mới yêu cầu đề ra trong thực hiện Nghị quyết 28 càng có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi quá trình thực hiện cần hơn sự sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm và hướng tiếp cận thực tiễn. Vẫn biết khó khăn còn nhiều, nhất là quy mô kinh tế của quận Dương Kinh phát triển chưa mạnh; các doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động bấp bênh, trong đó nhiều doanh nghiệp có ít hoặc chưa có đảng viên. Bên cạnh đó vẫn có một số chủ doanh nghiệp còn e ngại hoặc chưa thông suốt tư tưởng, chưa đồng thuận để sẵn sàng cho hoạt động này.

 Trong thời gian tới, quận chủ trương tiếp tục bám sát thực tế, rút kinh nghiệm từ những kết quả đã thực hiện, đồng thời học hỏi những bài học thành công từ các địa phương khác, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền. “Nhưng điều quan trọng nhất, chúng tôi cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo quận, các cấp ủy địa phương, đội ngũ cán bộ, đảng viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ này, cũng như chất lượng hoạt động của các tổ chức đã được thành lập, từ đó mới có thể tạo tiền đề tốt để hướng đến các mục tiêu cao hơn trong thời gian tới”-Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Minh Phương nhấn mạnh.

 Xuân Hạ

                                                                            

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông